Zveřejnění záměru obce – nákup pozemku

ZVEREJNENÍ ZÁMERU

Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Sobeslav

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

zverejnuje,

ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích, zámer obce Skopytce na nákup cásti pozemku p. c. 87 v k. ú. Skopytce za cástku 30,- Kc/m2 (+ cena za zamerení pozemku) z duvodu obecního zájmu.

Ve Skopytcích dne 1. 2. 2017

Jana Kremenová, DiS.

starostka obce Skopytce

Obecní vyhláška o odpadech č. 1/2015

Obecní vyhláška o odpadech

Obecne závazná vyhláška c. 1/2015

o systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování

komunálních odpadu vznikajících na území obce Skopytce

Zastupitelstvo obce Skopytce se na svém zasedání dne 1. 4. 2015 dle zápisu c. 3/2015 usneslo vydat na základe § 17 odst. 2 zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu ve znení pozdejších predpisu, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona c.128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecne závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Clánek 1

Úvodní ustanovení

1) Tato obecne závazná vyhláška stanovuje systém shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu vznikajících na území obce Skopytce vcetne místní cásti Chabrovice.

2) Tato obecne závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na než se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti puvodce (dále jen fyzická osoba.)

Clánek 2

Trídení komunálního odpadu

1) Komunální odpad se trídí na:

a) trídený odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plasty vcetne PET lahví

b) smesný odpad

c) objemný odpad

d) biologický odpad rostlinného puvodu

e) kovy

f) nebezpecné odpady

g) textil

Clánek 3

Shromaždování trídeného odpadu

1) Trídený odpad je shromaždován do zvláštních sberných nádob, které jsou majetkem obce.

2) Zvláštní sberné nádoby jsou umísteny na dvou místech, a to u prodejny ve Skopytcích a u požární nádrže v Chabrovicích.

3) Zvláštní sberné nádoby jsou barevne odlišeny a oznaceny príslušnými nápisy:

a) papír – barva modrá

b) nápojové kartony – barva oranžová

c) plasty vcetne PET lahví – barva žlutá

d) sklo – barva zelená

4) Svoz techto sberných nádob je zajišten 1x mesícne, a to obvykle druhý týden v mesíci.

5) Prílohou této vyhlášky je presný popis trídeného odpadu v jednotlivých nádobách.

Clánek 4

Shromaždování smesného komunálního odpadu

1) Smesný odpad se shromažduje do sberných nádob. Pro úcely této vyhlášky se sbernými

nádobami rozumejí:

a) typizované sberné nádoby (popelnice) urcené ke shromaždování smesného

komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umísteny na verejných prostranstvích v obci, sloužící pro

odkládání drobného smesného komunálního odpadu.

2) Stanovište sberných nádob je místo, kde jsou sberné nádoby trvale nebo prechodne

umísteny za úcelem odstranení smesného odpadu oprávnenou osobou.

3) Svoz sberných nádob je obcí zajišten v zimním case (listopad-duben) 1x týdne, v letním case (kveten-ríjen) 1x za 14 dní v sudých týdnech firmou Obec Radenín, drobná provozovna, 391 20 Radenín.

Clánek 5

Sber a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozmerum nemuže být umísten do sberných nádob (napr. podlahové krytiny, starý nábytek).

2) Sber a svoz objemného odpadu je zajištován prostrednictvím svozové firmy RUMPOLD s.r.o. – provozovna Tábor, která zajistí po predchozí objednávce pristavení kontejneru nebo odvoz svozovým vozem a následnou likvidaci zákonným zpusobem.

3) Sber a svoz objemného odpadu je zajištován 1x rocne na predem vyhlášených prechodných stanovištích ve Skopytcích i v Chabrovicích. Informace o sberu jsou vyhlašovány místním rozhlasem, dále jsou zverejnovány na úrední desce i webových stránkách obce.
4) Objemný odpad lze také odevzdávat ve Sberném dvore RUMPOLD, s.r.o. , Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor-Klokoty.

Clánek 6

Shromaždování biologického odpadu rostlinného puvodu

1) Biologicky rozložitelný odpad je jakýkoli odpad, aerobne nebo anaerobne beze zbytku

rozložitelný, napríklad: tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, apod.

2) Sberným místem biologického odpadu je sberna pana Václava Skorepy na pozemku p.c. 193/10, se kterým má obec Skopytce uzavrenou smlouvu ohledne likvidace bioodpadu jeho kompostárnou.

3) Sberné místo pro sber biologického odpadu bude v provozu každý rok v období od 1.4. do 31.10.

Clánek 7

Shromaždování kovu

1) Sber kovu je zajišten pomocí dvou kontejneru, které jsou v prípade naplnení vyváženy.

2) Kontejner ve Skopytcích je umísten u kompostárny na pozemku p.c. 870 a v Chabrovicích u kravína na pozemku p.c. 393.

Clánek 8

Shromaždování nebezpecných odpadu

1) Sber nebezpecného odpadu probíhá v obci minimálne dvakrát rocne, a to prostrednictvím pristaveného kontejneru. O svozu obcany informuje místní rozhlas, dále jsou zverejnovány na úrední desce i webových stránkách obce.

2) Do kontejneru na nebezpecný odpad lze odevzdat príkladmo oleje, brzdové kapaliny, barvy, redidla a jiné chemikálie vcetne znecištených obalu z techto odpadu, dále akumulátory, monoclánky, hnojiva, cisticí prostredky a léky.

Clánek 9

Shromaždování textilu

1) Textil je shromaždován také do sberného kontejneru, který je umísten ve Skopytcích u prodejny.

2) Do sberného kontejneru patrí textil, boty a hracky. Do kontejneru patrí pouze cistý a suchý textil, veškeré odevy, bytový textil – záclony, závesy, povlecení, potahy, ubrusy a deky.

3) Do sberného kontejneru nepatrí znecištený nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotrebice.

Clánek 10

Záverecná ustanovení

1) Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1.4.2015.

Jana Kremenová DiS. Ing. Hana Koželuhová

starostka místostarostka

Príloha:

Presný popis trídeného odpadu

Vyvešeno na úrední desce dne:
Sejmuto z úrední desky dne:

Presný popis trídeného odpadu

Plasty

Do žlutých kontejneru patrí sešlápnuté PET láhve, kelímky, sácky, fólie, výrobky a obaly z plastu, polystyrén.

Nepatrí sem novodurové trubky, obaly od nebezpecných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy, apod.).

Sklo

Do zelených nádob patrí lahve od nápoju (bez vícka), sklenené nádoby, sklenené strepy – tabulové sklo.

Nepatrí sem keramika, porcelán, zrcadla, autosklo, apod.

Papír

Do modrých kontejneru patrí noviny, casopisy, reklamní letáky, kancelárský papír, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly.

Nepatrí sem mokrý, mastný nebo jinak znecištený papír, uhlový a voskovaný papír, pleny a hygienické potreby.

Nápojové kartony

Do kontejneru oznacených oranžovou nálepkou patrí krabice od džusu, mléka a mlécných výrobku, vína, které je zapotrebí predem sešlápnout.

Nepatrí sem „mekké“ sácky od ruzných potravin v prášku ani od kávy. Neodhazují se sem ani krabice, které nejsou zcela vyprázdnené.