Úvodní stránka » Úřední deska » Ostatní » Hodnotící zpráva obce Skopytce za rok 2013

                                Hodnotící zpráva obce Skopytce za rok 2013

                                  

Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího

 1. Schválený rozpočet 2013

příjmy v tis. Kč  2124

výdaje v tis. Kč  1994

 ukazatel rozpočtu                    2012                         2013                     rozdíl               % plnění

      v tis. Kč              upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2013-2012         2013/2012         

příjm. po konsol.       2318,5           2293,5       2572,1   2571,9            278,4                 112,1  

výdaj. po konsol.       1974              1602,9       1864,7   1842,3            239,4                 114,9

fin. tř. 8                       344,5              690,5        707.4     729,6               39,1                 105,6 

saldo HV př. kons.                     0                             130                     

saldo HV po kons.                 691,5                          729,6                

 

Hlavním důvodem zvýšení schváleného rozpočtu na upravený v oblasti příjmů je vyšší příjem z výtěžnosti daní. 

V oblasti výdajů došlo ke snížení z důvodu menší realizace nutných oprav obecního majetku.

 

2. V průběhu roku došlo k provedení  82 změn rozpočtu a 9 rozpočtových opatření, objem RO v příjmech 447,9, a objem RO ve výdajích 151,6 ( tis. Kč )

 

na straně příjmů zvýšení o částku 447,9 

na straně výdajů snížení o částku  129,3 ( tis. Kč )

 

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Rozpočet obce byl schvalován jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů.  Na straně výdajů byl rozpočet v průběhu roku snížen z důvodu menšího objemu nutných oprav obecního majetku.  Na straně příjmů došlo ke zvýšení z důvodu  vyšší výtěžnosti daní.

 

Zůstatek na všech účtech  v tis. Kč – 4282

z toho na BÚ –   2372,1 

term. vklad -       1896,4

účet ČNB                 13,5            

 

4. Nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje

 

5. Tvorba vlastních příjmů po kons. a rozhodujících položek  v meziročním porovnání

 

vlastní příjmy                    2012                         2013                     rozdíl               % plnění

po kons. v tis.      upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2013-2012         2013/2012           

daňové                   1559,6         1539,4         1777       1776,8         237,4                 115,4

vlast. nedaň.             537,2          532,3           442         441.9         - 90,4                    83      

přijaté transf.            221,7          221,7           353,1      353,1         131,4                  159,2

 

 

6.  Srovnání dynamiky příjmů po konsolidaci

 

Ukazatel rozp.                    2012                         2013                     rozdíl               % plnění

po kons. v tis.      upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2013-2012         2013/2012 

celkem vl. př.        2096,8          2071,7        2219        2218,7            147                    107,1    

neinv.dot.cel.            75,7              69,5            73,2         73,2            - 33,4                   51,9 

invest.dot.cel.          110              110              150          150                 40                    136,4

ost. Jiné příj. cel.       36                 42,3           129,9      130                 87,7                 307

příj. po kons.         2318,5          2293,5        2572,1    2571,9           278,4                 112,1  

 

 

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů  a ze státních fondů a přehled dotací ze stát rozpočtu podle účelu v roce 2013 a přehled dotací přidělených od Jč. Kraje

   ÚZ        ozn. účel. dot.                       přiděleno                 vyčerpáno            rozdíl

   711       Inv. dot. POV                       150000,- Kč            150000,- Kč            0 

98008   volby                                          52000                      29532                  22458       

98071    volby                                         46000                      25640                   20360

neinv dot. výk. st. správy                     73200,- Kč               73200,- Kč            0  

 

8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů  a z rozpočtu kraje

 

Investiční dotace přijata  v rámci POV a použita v souladu se žádostí na rekonstrukci obecních budov – statické zajištění.

 

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje

 

Ukazatel rozp.                    2012                         2013                     rozdíl               % plnění

po kons. v tis.      upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2013-2012         2013/2012 

běž. výdaj.            1712,5          1351,7       1487,5     1465,1          113,4                  108,4                   

kap. výdaje             261,5            251,2         377,2       377,2          126                      150,1

 

 

až 11. Tyto oblasti osnovy nejsou obcí realizovány

 

12. Obec se  výrazně neodchýlila od schváleného rozpočtu v oblasti výdajů. 

V oblasti příjmů došlo k mírnému nárůstu vzhledem k  větší daňové výtěžnosti.

 

Obec Skopytce nesplácí žádné úvěry, nemá žádné dluhy. Rovněž nebyla žádné osobě či jinému subjektu  poskytnuta půjčka.

 

 

 

                                                                                                           Ing. Pavel Březina

                                                                                                        starosta obce Skopytce 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875