Úvodní stránka » Úřední deska » Ostatní » Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

OBEC SKOPYTCE

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1 / 2016,

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Skopytce se na svém zasedání dne 28.12.2016 usnesením č. 3-10/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

1. Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;

b) v době konání těchto tradičních slavností: Hasičský ples, Myslivecký ples, Masopust, Stavění Máje, Pouťová zábava, Setkání občanů, Výročí založení hasičského sboru, Rozloučení s létem

Informaci o přesném termínu konání slavností zveřejní obec nejméně 5 dní před jejich zahájením na plakátovacích plochách obce.

c) v době konání rodinných oslav (svateb a jubileí) pořádaných ve společenských a restauračních zařízeních nebo na veřejných prostranstvích, v období leden až prosinec, pokud bude termín konání této akce oznámen na obecní úřad 30 dnů před konáním akce a zde zveřejněn na úřední desce 5 dní před akcí.

 

Čl.4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 

 

…………….                                                                                        ………………

Ing. Hana Koželuhová                             Jana Křemenová

místostarostka                                   starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:        29.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne:

___________________________________________________________________________


[1] dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875