Úvodní stránka » Aktuality » Obecní vyhláška o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů vznikajících na území obce Skopytce

 

 

 

Zastupitelstvo obce Skopytce se na svém zasedání dne 1. 4. 2015 dle zápisu č. 3/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Skopytce včetně místní části Chabrovice.

 

2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na něž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen fyzická osoba.)

 

Článek 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plasty včetně PET lahví

b) směsný odpad

c) objemný odpad

d) biologický odpad rostlinného původu

e) kovy

f) nebezpečné odpady

g) textil

 

Článek 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou majetkem obce.

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na dvou místech, a to u prodejny ve Skopytcích a u požární nádrže v Chabrovicích.

 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír - barva modrá

b) nápojové kartony - barva oranžová

c) plasty včetně PET lahví - barva žlutá

d) sklo - barva zelená

 

4) Svoz těchto sběrných nádob je zajištěn 1x měsíčně, a to obvykle druhý týden v měsíci.

 

5) Přílohou této vyhlášky je přesný popis tříděného odpadu v jednotlivých nádobách.

 

Článek 4

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými

nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného

komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro

odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně

umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou.

 

3) Svoz sběrných nádob je obcí zajištěn v zimním čase (listopad-duben) 1x týdně, v letním čase (květen-říjen) 1x za 14 dní v sudých týdnech firmou Obec Radenín, drobná provozovna, 391 20 Radenín.

 

Článek 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. podlahové krytiny, starý nábytek).

 

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován prostřednictvím svozové firmy RUMPOLD  s.r.o. - provozovna Tábor, která zajistí po předchozí objednávce přistavení kontejneru nebo odvoz svozovým vozem a následnou likvidaci zákonným způsobem.

 

3) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 1x ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích ve Skopytcích i v Chabrovicích. Informace o sběru jsou vyhlašovány místním rozhlasem, dále jsou zveřejňovány na úřední desce i webových stránkách obce.

4) Objemný odpad lze také odevzdávat ve Sběrném dvoře RUMPOLD, s.r.o. , Kpt. Jaroše 2418, 390 03  Tábor-Klokoty.

 

 

 

Článek 6

Shromažďování biologického odpadu rostlinného původu

 

1) Biologicky rozložitelný odpad je jakýkoli odpad, aerobně nebo anaerobně beze zbytku

rozložitelný, například: tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, apod.

2) Sběrným místem biologického odpadu je sběrna pana Václava Skořepy na pozemku p.č.  193/10, se kterým má obec Skopytce uzavřenou smlouvu ohledně likvidace bioodpadu jeho kompostárnou.

 

3) Sběrné místo pro sběr biologického odpadu bude v provozu každý rok v období od 1.4. do 31.10.

 

Článek 7

Shromažďování kovů

 

1) Sběr kovů je zajištěn pomocí dvou kontejnerů, které jsou v případě naplnění vyváženy.

 

2) Kontejner ve Skopytcích je umístěn u kompostárny na pozemku p.č. 870 a v Chabrovicích u kravína na pozemku p.č. 393.

 

Článek 8

Shromažďování nebezpečných odpadů

 

1) Sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci minimálně dvakrát ročně, a to prostřednictvím přistaveného kontejneru. O svozu občany informuje místní rozhlas, dále jsou zveřejňovány na úřední desce i webových stránkách obce.

 

2) Do kontejneru na nebezpečný odpad lze odevzdat příkladmo oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čisticí prostředky a léky.

 

Článek 9

Shromažďování textilu

 

1) Textil je shromažďován také do sběrného kontejneru, který je umístěn ve Skopytcích u prodejny.

 

2) Do sběrného kontejneru patří textil, boty a hračky. Do kontejneru patří pouze čistý a suchý textil, veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky.

 

3) Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

 

 

 

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 

1)  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2015.

 

 

 

 

 

 

 

Jana Křemenová DiS.                                                            Ing. Hana Koželuhová

       starostka                                                                              místostarostka

 

 

 

Příloha:

Přesný popis tříděného odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesný popis tříděného odpadu

 

 

 1. Plasty

  Do žlutých kontejnerů patří sešlápnuté PET láhve, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

  Nepatří sem novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy, apod.).

   

 2. Sklo

  Do zelených nádob patří lahve od nápojů (bez víčka), skleněné nádoby, skleněné střepy -  tabulové sklo.

  Nepatří sem keramika, porcelán, zrcadla, autosklo, apod.

   

   

 3. Papír

  Do modrých kontejnerů patří noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly.

  Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, pleny a hygienické potřeby.

   

   

 4. Nápojové kartony

  Do kontejnerů označených oranžovou nálepkou patří krabice od džusů, mléka a mléčných výrobků, vína, které je zapotřebí předem sešlápnout.

  Nepatří sem „měkké“ sáčky od různých potravin v prášku ani od kávy. Neodhazují se sem ani krabice, které nejsou zcela vyprázdněné.

                                                                                                                                          


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875