Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 20.3. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č.13 dne 20. 3. 2012

 

Přítomni: Březina P., Makovec J., Křemen J., Janovský J., Tíkal J.,  Příplatová M., Pokorný R.,  Skořepa V.

Omluven : Kabeš J.

 

Program:

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce Skopytce za rok 2011

4. Projednání bezplatného převodu pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech     

    majetkových na obec Skopytce

5. Různé, diskuse

6. Usnesení, závěr

 

1. Zahájení, seznámení s programem

- program byl jednohlasně schválen

 

2.Volba ověřovatelů zápisu

 - navržen Jiří Janovský, Jiří Makovec – návrh jednohlasně schválen

 

3. Starosta seznámil přítomné se zprávou s výsledky přezkoumání hospodaření obce Skopytce za rok 2011 Krajským úřadem - Jihočeský kraj České Budějovice. Účetnictví obce je vedeno v souladu s platnou právní úpravou. Byla zjištěna jedna chyba a to v provedené inventuře, kdy do inventury nebyla zahrnuta oproti účetnictví jedna položka. Věc projednána s účetní obce a inventurní komisí a nedostatek bude napraven.

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo žádost o bezúplatný převod  a současně i samotný bezúplatný převod pozemků p.č. 871, 878/2, 879, 881, 884/1, 885 a 886 v k.ú. Skopytce z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Skopytce.

Obec Skopytce se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako veřejně přístupné účelové komunikace. Obec Skopytce se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, to všech po dobu 10-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. Jednohlasně schváleno.

 

5.Různé,diskuse

- projednání odkupu části pozemku od Jaroslava Vrhela z důvodu pořízení cesty v rámci zpracování stavební studie a jeho zaměření, kdy Jaroslav Vrhel požaduje částku 100,- Kč/m2.

Bylo jednohlasně schváleno zaměření pozemku za účelem přesné výměry pro odkup pozemků.

 

- projednání opravy části vodovodního řádu Skopytce, oznámení na internet, nejméně tři nabídky

termín zpracování oznámení byl stanoven – 15.4.2012

zodpovědné osoby – P.Březina, V.Skořepa, J.Makovec

 

- projednání jednorázového umístění kontejnerů v obci na komunální odpad – bylo jednohlasně schváleno výhledově na termín víkendu 30.3.-1.4.2012

 

- žádost o vyjádření se k povolení rekonstrukce můstku v Dlouhé Lhotě a popř. prodej pozemku, pokud jej obec bude oprávněna prodat - bylo jednohlasně schváleno

 

- projednání žádosti o prodej obecních pozemků Ing. Haně Koželuhové – žádost o prodej pozemků byla jednohlasně zamítnuta s tím,že obec v současné době prodávat žádné pozemky nechce

 

- bylo jednohlasně schválena oprava lesních cest v hodnotě 35 000,-Kč

 

- nádrž Chabrovice – reklamace netěsnosti nové obezdívky hráze, dokončení úprav, zábradlí – jednohlasně schváleno, pověřen R.Pokorný

 

- hospoda Skopytce – pronájem výčepu v KD Skopytce za částku 1Kč/rok a úhrada spotřebované elektrické energie potencionálnímu zájemci

 

6. Usnesení a závěr

Zastupitelstvo obce schvaluje :

-žádost o bezúplatný převod  a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp. č. 871, 878/2, 879, 881, 884/1, 885 a 886 v k. ú. Skopytce z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Skopytce.

Obec Skopytce se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako veřejně přístupné účelové komunikace. Obec Skopytce se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, to všech po dobu 10-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

- zaměření pozemku za účelem přesné výměry pro odkup pozemků.

- jednorázové umístění kontejnerů v obci na komunální odpad v termínu víkendu 30.3.-1.4.2012

- žádost o vyjádření se k povolení rekonstrukce můstku

- opravu lesních cest v hodnotě 35 000,-Kč

- pronájem výčepu v KD Skopytce za částku 1Kč/rok a úhrada spotřebované elektrické energie potencionálnímu zájemci

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

- žádost o prodej obecních pozemků Ing. Haně Koželuhové

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

-         zprávou s výsledky přezkoumání hospodaření obce Skopytce za rok 2011 Krajským úřadem - Jihočeský kraj České Budějovice

 

Ověřil :

 

Jiří Makovec

 

Jiří Janovský

 

 

                                                                                                                       Pavel Březina

                                                                                                                starosta obce Skopytce

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875