Úvodní stránka » Úřední deska » Ostatní » SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

                                      Směrnice č.6

 

 

Obec:                               Skopytce

Adresa:                            Skopytce 44, 392 01 Soběslav

Účinnost směrnice:          1.9.2015

 

 

Obsah směrnice:

 1. Úvodní ustanovení

 2. Vymezení základních pojmů

 3. Kategorizace zakázek

 4. Rozhodovací pravomoci na veřejné zakázky

 5. Závěrečná ustanovení

   

 1. Úvodní ustanovení

  1. Legislativní rámec

   Zadávání veřejných zakázek je upraveno následujícími předpisy:

  • zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

  • zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

    

  1. Závaznost směrnice

   Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují všichni zastupitelé a pracovníci úřadu obce. Kontrolu dodržování směrnice k veřejným zakázkám zabezpečuje starosta obce.

         Předmět úpravy

   Směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tj. zakázek s očekávanou cenou do 2 000 000 Kč bez DPH nebo do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce, které není obec v souladu s § 18 ods. 3 zadávat postupem dle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6 zákona).

   Evidence zakázek

   Veřejné zakázky budou evidovány v sešitě, který má očíslované listy a to ve tvaru rr/xxx, kde rr je číslo roku a xxx pořadové číslo zakázky.

    

   II. Vymezení základních pojmů

   Pro účely směrnice se vymezují tyto základní pojmy:

         Zadavatel veřejné zakázky

   Za zadavatele veřejné zakázky se považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

   Dle § 2 odst. 2c je naše obec zadavatelem veřejné zakázky.

    

         Veřejná zakázka

         Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a

          jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb  

          nebo úplatné provedení stavebních prací.

         Zakázkou na dodávky (§ 8 zákona) je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci –     

         „zboží“, včetně koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem   

         následné koupě a rovněž zakázka, jejímž předmětem je kromě dodání zboží také 

         poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži a uvedení tohoto zboží do provozu.

         Zakázkou na stavení práce (§ 9 zákona) je zakázka, jejímž předmětem je provedení:

  • nové stavby

  • stavební změny dokončené stavby

  • udržovací práce na stavbě

  • odstranění stávající stavby

  • související práce s prováděním staveb a stavebních prací (případně i související projekční a inženýrská činnost, pokud jsou zadávány společně).

   Zakázkou na služby (§ 10 zákona) je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo zakázkou na stavební práce. Zakázkou na služby je též zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž:

  • poskytnutí dodávky podle § 8 zákona, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky

  • provedení stavebních prací podle § 9, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem zakázky, avšak jejích provedení je nezbytné ke splnění zakázky na služby.

         Dodavatel

   Právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje služby, dodává zboží nebo stavební práce, kterou zadavatel vyzval k podání nabídky o přidělení zakázky.

         Příkazce operace

   Statutární zástupce zadavatele (starosta obce) s příslušným podpisovým oprávněním pro realizaci finanční operace.

    

   III. Kategorizace zakázek

 1. Zakázky malého rozsahu, u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty zakázky částku 100 000,- Kč bez DPH

   

  Právo zadat tuto zakázku přísluší starostovi, v jeho zastoupení případně místostarostovi obce. Výběrové řízení nemusí být provedeno. Starosta nebo místostarosta obce odpovídá za to, že oslovený a vybraný uchazeč má dostatečné odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a lhůtě.

  Starosta nebo místostarosta odpovídá rovněž za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání zakázky vychází z informací o trhu a ze svých odborných zkušeností. Smluvní vztah je realizován formou objednávky, kterou podpisuje starosta, případně místostarosta.

  Tyto zakázky se nezapisují do evidence veřejných zakázek.

   

    2.  Zakázky malého rozsahu o finančním objemu od 100 001,- Kč bez DPH do  

         500 000,- Kč bez DPH

         U těchto zakázek malého rozsahu vyzve starosta, v jeho zastoupení případně   

  místostarosta obce k podání nabídek minimálně tři zájemce a následovně tyto nabídky předloží na nejbližším zasedání ZO. Následovně je již v kompetenci zastupitelstva obce vybrat dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva a který bude veřejnou zakázku realizovat.                

        Tyto zakázky se zapisují do evidence veřejných zakázek.

   

  3.  Zakázky malého rozsahu o finančním objemu nad 500 000,- Kč bez DPH

  U těchto veřejných zakázek je povinnost provést výběrové řízení minimálně se třemi dodavateli. Povinností starosty (místostarosty) obce je sestavit výběrovou komisi o minimálně třech členech. Výběrová komise zvolí ze svého středu předsedu a stanoví text výzvy a seznam přímo obesílaných dodavatelů. Znění výzvy bude zveřejněno na webových stránkách obce, tím se veřejná zakázka stává otevřenou a vytváří se prostor k předložení nabídky i pro jiné než oslovené dodavatele. 

      

        Ve výzvě bude uvedeno:

  a/ identifikace zadavatele

  b/ vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

  c/ místo a doba plnění

  d/ požadovaný obsah nabídky

  e/ požadavek na doložení příslušných dokladů o dodavateli

     - prokázání oprávnění k podnikání/ např. živnostenský list nebo výpis z obchod.

       rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, pokud v ní má být dodavatel                        

       zapsán, doložit stejnopisem nebo úředně ověřenou kopií při předložení nabídky

    - čestné prohlášení dodavatele o tom , že splňuje následující kritéria/ u právnické 

        osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem/ tj zda:                                                        

              . není v likvidaci

              . v uplynulých 3 letech proti němu nebyl vyhlášen konkurs nebo konkurs

                nebyl zrušen pro nedostatek majetku

             . není dlužen na pojistném, na veřejném zdravotním pojistném a sociálním

               pojistném s výjimkou případů, kdy mu bylo povoleno splácení ve splátkách

               a není v prodlení ve splácení splátek

             . nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení     

                odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí  s předmětem

                podnikání /fyzická osoba/, jde li o právnickou osobu, musí tuto podmínku

                splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen stat. orgánu,

                vedoucí organiz. složky zahraniční právnické osoby nebo statut. orgánem

                pověřený zástupce  

           f/  platební podmínky

           g/  způsob a místo podávání nabídek

           h/  další požadavky a podmínky               

          ch/ způsob hodnocení

            i/ návrh smlouvy o dílo

   

  Nabídky musí být doručeny v písemné podobě. Rozlepení a zpracování jednotlivých obálek (nabídek) musí proběhnout za účasti výběrové komise, která nabídky zpracuje a sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a navrhne zastupitelstvu obce nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí a již je dále nehodnotí. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce. Potom bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.

  Tyto zakázky se evidují do evidence veřejných zakázek.

   

           

  Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést zakázku v krátké době nebo jde-li o zakázku obdobného druhu, na jakou již bylo řízení podle předchozích odstavců provedeno, nebo oslovení dodavatelé neměli o zakázku zájem nebo by vzhledem k objemu zakázky a malému množství vhodných dodavatelů nebylo hospodárné provést řízení podle předchozích odstavců, rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

   

  IV. Rozhodovací pravomoci na veřejné zakázky

   

  V. Závěrečná ustanovení

  Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému obce, která podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn zákonných norem. Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce. Doplňování a případné změny provádí starosta nebo místostarosta po projednání a schválení zastupitelstvem obce.

  Tato směrnice platí od 1.9.2015 a ruší směrnici k veřejným zakázkám č. 6 s účinností od 1.1.2014.

   

   

   

   

  Ve Skopytcích dne 26.8.2015

   

   

   

   

  ……………………………..                                          ………………………….

  Ing. Hana Koželuhová                                                    Jana Křemenová DiS.

  místostarostka obce                                                         starostka obce

   

   

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce dne:

   

  Sejmuto z úřední desky dne:

   

  Zveřejněno prostřednictvím internetových stránek obce.


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875