Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 12.9.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 12. 9. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 27. 6. 2018
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – INTERSNACK a.s.
  5. Setkání občanů 2018
  6. POV 2018
  7. Diskuse, různé

Přidané body:

8.  PFO

9.   Rozpočtové opatření č. 5

10. Smlouva o zřízení věcného břemene

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Skořepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

č. 1-5/2018:

Zastupitelé obce schvalují Plán finanční obnovy pro účely dotace Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“.

 

č. 2-5/2018:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu č. TA-014330049297/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Skopytce a E.ON Distribuce a.s. o jednorázové náhradě za zřízení věcného břemene.

 

č. 3-5/2018:

Zastupitelé obce schvalují zřízení veřejného osvětlení u přístupové cesty k rodinnému domu p. Píchové.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                   Starostka obce

 

 Václav Skořepa ml.                                                  Jana Křemenová

 

 Bohuslav Bican

 

 Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 Vyvěšeno na úřední desku:21. 9. 2018

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875