Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 16.8.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 16. 8. 2017, které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Nepřítomni: Míka V.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 4. 7. 2017

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břememe – E.ON ČR

5. POV 2017 – informace

6. ČEPS – rušení signálu „Vedení ZVN Kočín-Mírovka“

7. Setkání občanů

8. Diskuse

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

č. 1-6/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu č. 1030037768/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Skopytce a E.ON Distribuce a.s. o jednorázové náhradě za zřízení věcného břemene.

č. 2-6/2017:

Zastupitelé obce schvalují v rámci dotace POV 2017 – Svazek obcí Pod Horou pořízení 2 turistických odpočívadel se zvýšenou střechou.

Ověřovatelé zápisu:                                                    Starostka obce

Petr Kopecký                                                             Jana Křemenová

Václav Skořepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 25. 8. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875