Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 23.5.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 23. 5. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 4. 2018
  4. Smlouva na zajištění Pověřence pro ochranu osobních údajů
  5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – INTERSNACK a.s.
  6. Diskuse, různé

Přidaný bod:

7.   Rozpočtové opatření

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Skořepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

 

č. 1-3/2018:

Zastupitelé schvalují Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR s p. Tomášem Kaspříkem.

 

 

č. 2-3/2018:

Zastupitelé schvalují pronajmutí části pozemku p.č. 52/13 v k.ú. Chabrovice místnímu mysliveckému sdružení za cenu 1.000 Kč/rok.

 

 

č. 3-3/2018:

Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 3.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                Starostka obce

 

 

Václav Skořepa ml.                                                 Jana Křemenová

 

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku:1. 6. 2018

Sejmuto z úřední desky:

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875