Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 25.4.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 25. 4. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze dne 21. 2. 2018
 4. Rozpočtové opatření
 5. Státní okresní archiv Tábor
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce + opatření k nápravě
 7. Schválení závěrečného účtu za rok 2017
 8. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017
 9. Žádost o zpevnění cesty
 1. Žádost o příspěvek na oslavu výročí hasičů
 2. Diskuse, různé

Přidaný bod:

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. TA – 014330046320/001

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Skořepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

 

č. 1-2/2018:

Zastupitelé schvalují sepsání dohody o provedení práce na archivaci dokumentů s Janou Křemenovou.

 

 

č. 2-2/2018:

Zastupitelé schvalují přijetí opatření k nápravě chyby uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Chyba v účetnictví byla opravena 1. 3. 2018 dokladem 2010/01032018.

 

 

č. 3-2/2018:

Zastupitelé obce schvalují závěrečný účet za celoroční hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.

 

 

č. 4-2/2018:

Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku obce za rok 2017 bez výhrad.

 

 

č. 5-2/2018:

Zastupitelé obce souhlasí se zpevněním přístupové cesty k novostavbě rodinného domu na p.č. 61/4 ve Skopytcích v rámci dalších jednání.

 

 

č. 6-2/2018:

Zastupitelé obce souhlasí s příspěvkem 5.000 Kč pro SDH Chabrovice na okrskovou hasičskou soutěž v Krátošicích.

 

 

č. 7-2/2018:

Zastupitelé obce souhlasí s pořízením nové dětské skluzavky a houpačky u pergoly ve Skopytcích.

 

č. 8-2/2018:

Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene TA-014330046320/001.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                  Starostka obce

 

 

Václav Skořepa ml.                                                     Jana Křemenová

 

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 4. 5. 2018

Sejmuto z úřední desky:

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875