Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva 9.11.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 9. 11. 2016,

které se konalo v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 7. 9. 2016

4. Rozpočtová opatření

5. ČEPS, a.s. – smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení Kočín-Mírovka

6. POV 2016 – oprava (rekonstrukce) obecní cesty K Zadu

7. Úpravna vody vč. propojení – aktuální stav

8. POV 2017

9. Svazek obcí Pod Horou – POV 2017

10. Dílčí přezkoumání hospodaření obce – zveřejňování smluv

11. Diskuse, různé

Přidané body do programu:

            12. Smlouva s ČEPS o úhradě nákladů změnou územního plánu

            13. Zpráva o uplatňování územního plánu Skopytce

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Píchová J.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

č. 1-8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

            Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0348-00411

            Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0348-00634

            Dohodu o jednorázové náhradě za omezení v užívání nemovitosti č. D-A.0348-0302

Podmínkou pro odeslání schválených smluv bude schválení dodatečné smlouvy mezi firmou ČEPS a.s. a obcí, jejíchž předmět je podrobně popsán v zápisu z jednání zastupitelstva obce.

 

č. 2-8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejňování smluv nad 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich schválení.

 

č. 3-8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Janu Mindlovou ve výši 18.000,- Kč.

 

č. 4-8/2016:

Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu o partnerství a finanční příspěvek pro Toulavu o.p.s.

 

č. 5-8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů změnou územního plánu s firmou ČEPS, a.s.

 

č. 6-8/2016:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje:

Dle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, Zprávu o uplatňování územního plánu Skopytce, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu „Změny č. 1 ÚP Skopytce“ v rozsahu zadání změny.

Zpráva o uplatňování územního plánu Skopytce tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                                Jana Křemenová

           

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 18. 11. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875