Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 1.2.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 1. 2. 2017,

které se konalo v 17.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J.,  Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Míka V.

 

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2016

4. Rozpočtové opatření

5. Výběrové řízení „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ – rozhodnutí o vítězné firmě

6. Územní plán obce - změna

7. Obecně závazná vyhláška – školský obvod

8. Dohoda o vytvoření školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník

9. Diskuse, různé

Přidaný bod do programu:

10. Smlouva č. 1030034012/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

č. 1-1/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11.

 

č. 2-1/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě výběrového řízení (akce „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“) vítěznou firmu DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. s tím, že podpis smlouvy o dílo bude podmíněn příslibem dotace z MŽP.

 

č. 3-1/2017:

Zastupitelé obce schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

 

č. 4-1/2017:

Zastupitelé obce schvalují dohodu mezi obcí Choustník a obcí Skopytce o vytvoření školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník.

 

č. 5-1/2017:

Zastupitelé obce neschvalují smlouvu č. 1030034012/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                                Jana Křemenová

           

Václav Skořepa ml.

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 2. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875