Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 10.6.2015

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 10. 6. 2015,

které se konalo v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Omluven: Míka V.

Hosté: Příplatová V.

 

PROGRAM:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Kontrola usnesení ze dne 29.4.2015
  4.  Schválení závěrečného účtu za rok 2014, zpráva ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce
  5.  Rozpočtové změny
  6.  Rozhodnutí o zajištění pitné vody v obcích
  7.  POV 2015, oprava cesty „K zadu“
  8.  Schválení záměru - směnná smlouva s Jihočeským krajem
  9.  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

10. Svazek obcí pod Horou

11. Provozní řád – hřiště Skopytce

12. Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Píchová J. a Kopecký P.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

Usnesení zastupitelstva:

 

č. 1-5/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2014 a zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce.

 

č. 2-5/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3.

 

č. 3-5/2015:

Zastupitelé obce schvalují propojení obcí Skopytce a Chabrovice za účelem zajištění pitné vody a zřízení úpravny vody u vrtu ve Skopytcích. Dále pověřují starostku obce oslovením dalších firem ohledně cenové nabídky na projektové práce a po vypsání dotačního titulu na zpracování projektů podání žádosti na poskytnutí dotací z grantu Jihočeského kraje. Jednáním ohledně zajištění přístupové cesty k vrtu a odkup pozemků v okolí vrtu byla pověřena starostka obce.

 

č. 4-5/2015:

Zastupitelé obce pověřují starostku obce zjištěním dalších informací o možnostech změn u dotací POV 2015.

 

 

 

č. 5-5/2015:

Zastupitelé obce schvalují směnnou smlouvu s Jihočeským krajem – číslo smlouvy 010/014/203/03/00.

 

č. 6-5/5015:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E-on - číslo smlouvy TA-014330029554/001.

 

č. 7-5/5015:

Zastupitelé obce schvalují poskytnutí mimořádného příspěvku pro DSO „Pod horou“ ve výši 28.610 Kč.

 

č. 8-5/2015:

Zastupitelé obce schvalují nové poplatky za využívání víceúčelového hřiště ve Skopytcích v následující výši:

            paušál pro rodinu s trvalým pobytem v obcí                           500 Kč/sezóna

                                               při použití osvětlení                               50 Kč/hod

            paušál pro skupinu místních obyvatel (více než 4 osoby)     1000 Kč/sezóna

                                               při použití osvětlení                               50 Kč/hod

            poplatek pro cizí zájemce o sport                                            100 Kč/hod

při použití osvětlení                             150 Kč/hod

            místní děti a studenti                                                            zdarma

               

 

č. 9-5/2015:

Zastupitelé berou na vědomí pořízení kontejneru na komunální odpad pro samotu Blažek a pověření starostky jednáním s p. Pekařem o opravě příjezdové cesty.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 12.6.2015

Sejmuto z úřední desky:

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875