Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 13.7.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 13. 7. 2016,

které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 18. 5. 2016

4. Rozpočtová opatření

5. Územní plán obce – výběr projektanta akce

6. Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba Kočín – Mírovka

7. Smlouva o převzetí a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

8. Diskuse, různé

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Píchová J.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

Usnesení zastupitelstva:

č. 1-6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zpracovatele Územního plánu obce Skopytce Ing. Simonu Ťoupalíkovou. Nabízená cena za zpracování plánu je 139 630 Kč.

č. 2-6/2016:

Zastupitelstvo obce neschvaluje návrhy smluv o zřízení věcných břemen mezi společností ČEPS a.s. a obcí Skopytce č. A.0348-00411 a A.0348-00634. z důvodu nízké nabídnuté ceny za 1 m2.

č. 3-6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o převzetí a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

č. 4-6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení č. 12153989 s firmou E.ON Distribuce, a.s..

č. 5-6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o pronájmu obecních pozemků s firmou Jasanka, s.r.o. s navýšením nájemného od 1.1.2016 na 2.500,- Kč/ha.

Ověřovatelé zápisu:                                                          Starostka obce

Petr Kopecký                                                                      Jana Křemenová

Jana Píchová

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 22. 7. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875