Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 27.1.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 27. 1. 2016,

které se konalo v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Omluven: Píchová J.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 30.12.2015

4. Územní plán obce – p. Kolář

5. Lesní hospodářství obce – p. Hána

6. Územní rozhodnutí – úpravna vody

7. Diskuse, různé

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

Usnesení zastupitelstva:

č. 1-1/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního plánu obce Skopytce. Zastupitelstvo schvaluje místostarostku obce Ing. Hanu Koželuhovou jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování během pořizování změny.

č. 2-1/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje plán hospodaření v lesích vlastněných obcí Skopytce.

č. 3-1/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu s p. Martinem Pokorným.

č. 4-1/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje roční odměnu za psaní kroniky pro Václavu Příplatovou ve výši 1000 Kč.

Ověřovatelé zápisu:                                                          Starostka obce

Petr Kopecký                                                                    Jana Křemenová

Václav Skořepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 5. 2. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875