Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 28.12.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 28. 12. 2016,

které se konalo v 17.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Nepřítomni: Píchová J.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 30. 11. 2016

4. Rozpočtové opatření

5. Schválení rozpočtu 2017

6. Stanovení inventurní komise

7. Obecně závazná vyhláška – rušení nočního klidu

8. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru

9. Dohody o provedení práce pro rok 2017

10. Diskuse, různé

Přidané body do programu:

11. Schválení komise pro otevírání obálek (VŘ „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“)

12. Schválení hodnotící komise (VŘ „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“)

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

č. 1-10/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2017 bez výhrad.

č. 2-10/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje inventurní komisi ve složení – předseda B. Bican, členové – V. Skořepa st., P. Kopecký, p. D. Pistulková (účetní obce)

č. 3-10/2016:

Zastupitelé obce schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu.

č. 4-10/2016:

Zastupitelé obce schvalují dodatek ke smlouvě č. 3 o zabezpečení separovaného sběru v obci Skopytce mezi firmou Rumpold s.r.o. a obcí Skopytce.

č. 5-10/2016:

Zastupitelé schvalují jednorázovou odměnu pro p. V. Příplatovou za psaní kronik obcí ve výši 1000Kč.

č. 6-10/2016:

Zastupitelé schvalují komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ ve složení: Hana Koželuhová, Marie Rubišarová Medová (firma Authoria s.r.o.) a Zuzana Čermáková (firma Authoria s.r.o.).

č. 7-10/2016:

Zastupitelé schvalují hodnotící komisi pro výběrové řízení „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ ve složení: Jana Křemenová, Hana Koželuhová a Petr Kopecký.

Ověřovatelé zápisu:                                                             Starostka obce

Petr Kopecký                                                                         Jana Křemenová

Václav Skořepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 6. 1. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875