Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 29.3.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 29. 3. 2017,

které se konalo v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Nepřítomni: Fiala P.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 1. 2. 2017

4. Odstoupení zastupitele obce

5. Smlouva o dílo „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“

6. POV 2017 – oprava hasičské schráně ve Skopytcích

7. Úklid obce, přistavení velkoobjemového kontejneru, nebezpečný odpad

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E-ON

9. Diskuse, různé

Přidaný bod do programu:

10. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551144048

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

č. 1-2/2017:

Zastupitelstvo obce neschvaluje podepsání smlouvy o dílo na akci „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ s vítěznou firmu DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.

č. 2-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu č. 1030034012/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

č. 3-2/2017:

Zastupitelé obce neschvalují příspěvek pro profesionální hasiče Tábor.

č. 4-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují zajištění nákupu a dopravy zpevňujícího materiálu na příjezdovou cestu k domu p. Jana Pekaře.

č. 5-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují odměnu pro p. Jiřího Eremiáše za rok 2016 ve výši 2000Kč.

č. 6-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551144048.

Ověřovatelé zápisu:                                                    Starostka obce

Petr Kopecký                                                               Jana Křemenová

Václav Skořepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 7. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875