Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 7.9.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 7. 9. 2016,

které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Nepřítomen: Míka V.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 13. 7. 2016
  4. Rozpočtová opatření
  5. Změna ÚP obce Skopytce – pořízení změny č. 1 ÚP Skopytce, smlouva s Ing. Ťoupalíkovou
  6. Smlouva o pronájmu nebytových prostor – kulturní dům
  7. Výběrové řízení – „Oprava (rekonstrukce) obecní cesty K Zadu“
  8. Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Píchová J.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

č. 1-7/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-        pořízení změny č. 1 územního plánu Skopytce dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), která uvede do souladu územní plán se zásadami územního rozvoje;

-        místostarostku obce Ing. Hanu Koželuhovou dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) během pořizování změny č. 1 územního plánu Skopytce;

-        pořizovatele změny č. 1 územního plánu Skopytce dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona – obecní úřad obce s rozšířenou působností Tábor;

-        Smlouvu o dílo – zpracování změny č. 2 územního plánu Skopytce dle § 2586 a následujících obchodního zákoníku s Ing. Ťoupalíkovou.

 

č. 2-6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Smlouvu o pronájmu nebytových prostor – kulturní dům s p. Jiřím Pospíchalem na dobu od 10. 9. 2016 do 31. 12. 2017.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                                Jana Křemenová

           

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 16. 9. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875