Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce 30.11.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 30. 11. 2016,

které se konalo v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni:Fiala P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. st.

Nepřítomni: Bican B., Kopecký P., Míka V., Skořepa V. ml.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 9. 11. 2016

4. POV 2016 – konečné návrhy

5. Příkazní smlouva s firmou Authoria, s.r.o.

6. Diskuse, různé

Přidané body do programu:

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017

8. Návrh rozpočtu Svazku obce Pod Horou 2017

Ověřovateli zápisu byli určeni Fiala P. a Píchová J.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

č. 1-9/2016:

Zastupitelé obce schvalují dotaci POV 2017 na opravu hasičské zbrojnice ve Skopytcích pod názvem "Oprava střechy a interiéru hasičské zbrojnice"

č. 2-9/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu s firmou Authoria, s.r.o.

č. 3-9/2016:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu na rok 2017 se závazným ukazatelem ve výši příjmu a výdajů a vyvěšení návrhu rozpočtu na veřejných deskách obce.

č. 4-9/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou na rok 2017 a jeho vyvěšení na veřejných deskách obce.

Ověřovatelé zápisu:                                                                   Starostka obce

Pavel Fiala                                                                               Jana Křemenová

Jana Píchová

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 9. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875