Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce 21.6.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 21. 6. 2017,

které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Bican B., Míka V.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 31. 5. 2017
  4. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
  5. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016
  6. Smlouva o dílo - „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“
  7. POV 2017 – DSO Pod horou
  8. Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

 

č. 1-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují závěrečný účet obce Skopytce za rok 2016 bez výhrad a zároveň schvalují zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.

 

 

č. 2-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku obce Skopytce k 31. 12. 2016 bez výhrad.

 

 

č. 3-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují uzavření smlouvy o dílo s firmou DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. na provedení akce „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                                Jana Křemenová

           

 

Václav Skořepa ml.

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 30. 6. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875