Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce 25.10.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 25. 10. 2017, které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml. (příchod 19.00 hod), Skořepa V. st.

Nepřítomni: Míka V.

 

PROGRAM:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2017
 4. Rozpočtové změny
 5. Změna č. 1 Územního plánu Skopytce
 6. ČEPS, a.s. – smlouvy o zřízení věcného břemene
 7. POV 2017 – aktuální informace
 8. Přistavení velkoobjemového kontejneru, nebezpečný odpad
 9. Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

č. 1-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce vydává v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, Změnu č. 1 územního plánu Skopytce. Změna č. 1 územního plánu je vydána opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

č. 2-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje:

 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0348-00634 (Skopytce)
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0384-00411 (Chabrovice)
 • Dohodu o jednorázové náhradě za omezení v užívání nemovitosti č. D-A.0348-0302

 

č. 3-8/2017:

Závěr a usnesení 3-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje darovací smlouvu s SDH Skopytce na částku 9000 Kč.

 

č. 4-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje kupní smlouvu s panem Janem Pařízkem na odkup pozemku p.č. 87/2 v k.ú. Skopytce o výměře 4261 m2 podle GP č. 133-2017014/2017 za dohodnutou cenu 30 Kč/m2.

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                                Jana Křemenová

           

Bohuslav Bican

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 3. 11. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875