Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce 31.5.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 31. 5. 2017,

které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml.

 

Nepřítomni: Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2017
  4. Smlouva o dílo - „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“
  5. POV 2017 – oprava hasičské schráně ve Skopytcích
  6. POV 2017 – DSO Pod horou
  7. Vyjádření firmy ČEPS k rušení signálu
  8. Zvolení nového člena kontrolní komise
  9. Rozpočtové opatření
  10. Diskuse, různé

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

 

č. 1-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují Václava Skořepu ml. Jako nového člena kontrolní komise.

 

 

č. 2-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 2.

 

 

č. 3-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují zajištění nákupu a dopravy zpevňujícího materiálu na příjezdovou cestu k domu p. Jana Pekaře.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                                Jana Křemenová

           

 

Václav Skořepa ml.

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 9. 6. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875