Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 4.11.2015

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 4. 11. 2015,

které se konalo v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B. (příchod 18:45), Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Omluven: Píchová J.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 26.8.2015

4. Výsledek z přezkoumání hospodaření obce

5. Rozpočtová opatření

6. Změna územního plánu obce

7. POV 2016

8. Diskuse, různé

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

Usnesení zastupitelstva:

č. 1-9/2015:

Zastupitelé obce schvalují doplnění usnesení č. 1-5/2015 ze dne 10.6.2015.

Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad závěrečný účet za rok 2014.

Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad účetní závěrku za rok 2014 a zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce.

č. 2-9/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a 7.

č. 3-9/2015:

Zastupitelé obce pověřují místostarostku obce vyvěšením výzvy pro občany ve věci připravované změny Územního plánu obce Skopytce a zjištěním dalších informací o možnostech financování pořízení této změny.

č. 4-9/2015:

Zastupitelé obce navrhují využití dotací POV 2016 na opravu obecních cest a na opravu veřejných prostranství.

č. 5-9/2015:

Zastupitelé pověřují starostku obstaráním posypového materiálu a zajištěním pracovníků na prohrnování chodníků a jejich posyp.

č. 6-9/2015:

Zastupitelé pověřují starostku vypracováním dohody o provedení práce s p. Eremiášem jako odměnu za udržování víceúčelového hřiště v roce 2015.

č. 7-9/2015:

Zastupitelé schvalují znovuzprovoznění světla u Hofmannů.

č. 8/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Janu Mindlovou ve výši 18.000,- Kč.

č. 9-9/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení smutečního věnce při úmrtí občana obce v hodnotě 400-500,-Kč.

Ověřovatelé zápisu:                                                                   Starostka obce

Petr Kopecký                                                                               Jana Křemenová

Václav Skořepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 13.11.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875