Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis ustavujícho jednání zastupitelstva

Zápis

z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 4. 11. 2014

v 17.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni:  Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st., Březina P. (odstupující starosta)

 

Program: 

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Volba starosty obce

 4. Volba místostarosty obce

 5. Zřízení kontrolního a finančního výboru, volba předsedů se stanovení počtu členů

 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů (§72 zákona o obcích)

 7. Projednání zakázky POV

 8. Diskuse, různé

   

  Na začátku jednání všechny přítomné přivítal odstupující starosta P. Březina. Před schválením programu Pavel Březina ověřil, že všichni členové nového zastupitelstva obce Skopytce mají od MÚ Tábor vydaná osvědčení o zvolení. Následně složili všichni členové nového zastupitelstva obce slib, kdy P. Březina přečetl text slibu a každý z přítomných řekl „Slibuji“ a poté sliv podepsal.

   

  AD 1) Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

   

  AD2) P. Březina přednesl program, který byl jednoznačně schválen.

   

  AD3) Pro volbu starosty, místostarosty, předsedů finančního a kontrolního výboru byl navržen veřejný způsob volby, který byl všemi schválen. Jako starostka obce byla navržena a všemi zastupiteli zvolena Jana Křemenová nar. 18. 4. 1981, byt. Skopytce, Chabrovice 4.

   

  AD4) Na funkci místostarosty obce byli navrženi 2 kandidáti a to Hana Koželuhová a Václav Skořepa st.. Místostarostou obce byla zvolena Hana Koželuhová, počtem 5 hlasů pro a 4 hlasů proti.

   

  AD5) Na předsedu kontrolního výboru byl navržen Václav Skořepa st. a byl zvolen 8 hlasy pro a 1 se zdržel. Na předsedu finančního výboru byl navržen Bohuslav Bican, který byl zvolen 8 hlasy pro a 1 se zdržel. Členy výborů si předsedové navrhnou na dalším jednání zastupitelstva .

   

  AD6)   Byly navrženy a odsouhlaseny odměny zastupitelů – viz. příloha k zápisu.

   

 9. AD7)  Pavel Březina seznámil členy zastupitelstva se zakázkou POV za 180.000 Kč, které je nutné proinvestovat do konce roku 2014. Zastupitelstvo se dohodlo, že firmy na realizaci zakázky budou vybrány na příštím jednání zastupitelstva, kdy budou k dispozici nabídky od dalších firem.

   

  AD8) Zastupitelstvo obce diskutovalo o využívání a spravování víceúčelového hřiště a kulturního zařízení ve Skopytcích. Starostka obce udělá soupis obecního majetku a poté se převezme od minulého správce.

  Odstupující starosta Pavel Březina má nárok na pětinásobek svého platu (podle § 75 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích), který může být vyplacen jednorázově nebo po měsících. Zastupitelstvo odsouhlasilo všemi hlasy jednorázové vyplacení.

Usnesení a závěr:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Janu Křemenovou jako starostku obce Skopytce

 • Hanu Koželuhovu jako místostarostku obce Skopytce

 • Václava Skořepu st. jako předsedu kontrolního výboru

 • Bohuslava Bicana jako předsedu finančního výboru

 • odměny zastupitelů (viz. příloha k tomuto zápisu)

 • jednorázové vyplacení pětinásobku platu odstupujícímu starostovi

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875