Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání obecního zastupitelstva 20.9.2017

Zápis č. 7/2017 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 20. 9. 2017 v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Míka V., Skořepa V. ml.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Výběrové řízení – POV 2017 „Rekonstrukce střechy a interiéru hasičské zbrojnice“

 

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Bohuslav Bican – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

3)   Výběrové řízení - POV 2017 „Rekonstrukce střechy a interiéru hasičské zbrojnice“

Starostka informovala zastupitele o došlých nabídkách z firmy Petrastav, s.r.o., která se jako jediná zapojila do výběrového řízení a to i přes to, že byly napřímo poštou osloveny 4 firmy a další 3 informovány o probíhajícím výběrovém řízení emailem. Také byly veškeré podklady vyvěšeny na stránkách obce.

Nabídka byla před přítomnými otevřena a byly zkontrolovány veškeré povinné přílohy. Nabídnutá cena za kompletní akci je uvedena ve výši 492.273,44 Kč s DPH s tím, že akce bude dokončena do 30.11.2017 dle zadání výběrového řízení s čímž zastupitelé souhlasí.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-7/2017:

Zastupitelé obce vybrali firmu Petrastav, s.r.o. na akci „Rekonstrukce střechy a interiéru hasičské zbrojnice“ a schvalují podepsání Smlouvy o dílo s firmou Petrastav, s.r.o. za celkovou částku 492.273,44 Kč s DPH s tím, že akce bude dokončena do 30.11.2017.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 23. 9. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875