Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání obecního zastupitelstva 21.2.2018

Zápis č. 1/2018 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 21. 2. 2018 v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V. (příchod 18,15h), Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 12. 2017
  4. Žádost o dar
  5. Rozpočtové opatření
  6. Výsledky inventury 2017
  7. Informace o POV 2018
  8. Diskuse, různé

 

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program. Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 29. 12. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

 

4)   Žádost o dar

Starostka seznámila zastupitele se žádostí o příspěvek na dětský karneval ve Skopytcích, který se bude konat 25. 2. 2018. Zastupitelé se shodli na částce 1000Kč ve formě nákupu hraček pro děti.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-1/2018:

Zastupitelé obce schvalují příspěvek na dětský karneval ve Skopytcích ve výši 1000Kč.

 

 

5)   Rozpočtové opatření

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č. 1 a předložila ji ke schválení.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-1/2018:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtovou změnu č. 1.

 

 

 

6)   Výsledky inventury 2017

Starostka obce informovala o provedení inventury majetku obce za rok 2017. Inventura proběhla bez výhrad.

 

 

7)   Informace o POV 2018

V rámci dotace POV 2018 byla podána žádost na úpravu veřejné zeleně v obou obcích. Zastupitelé diskutovali o konkrétním provedení těchto úprav. Celá akce bude rozdělena do dvou zakázek, první na zvýšení kanalizačních vpustí a druhá na vybudování zpevňujících zítek a úpravu parku v Chabrovicích.

 

 

8)   Diskuse, různé

Starostka informovala o auditu obce, který proběhne 15. 3. 2018.

Dále upozornila na nutnost opravy úřední desky ve Skopytcích, která je v nevyhovujícím stavu.

Podle informací od p. Hány byla v části obecních lesů ukončena těžby dřeva z důvodu napadení kůrovcem. Zbylé dřevo je možné nabídnout občanům k odkupu.

 

Starostka obce předložila ke schválení smlouvu s firmou Vodaservis, s.r.o. ohledně zajištění pravidelných servisních prohlídek zařízení úpravny vody ve Skopytcích a dodávky náhradních dílů a provozních chemikálií.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-1/2018:

Zastupitelé obce schvalují servisní smlouvu s firmou Vodaservis s.r.o..

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Václav Skořepa ml.                                                                           Jana Křemenová

 

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 2. 3. 2018

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875