Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání obecního zastupitelstva 21.6.2017

Zápis č. 4/2017 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 21. 6. 2017 v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Bican B., Míka V.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 31. 5. 2017
  4. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
  5. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016
  6. Smlouva o dílo - „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“
  7. POV 2017 – DSO Pod horou
  8. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 31. 5. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

 

4)   Schválení závěrečného účtu za rok 2016

Starostka informovala o řádném uveřejnění závěrečného účtu obce včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2016. Starostka vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.  

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují závěrečný účet obce Skopytce za rok 2016 bez výhrad a zároveň schvalují zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.

 

 

5)   Schválení účetní závěrky k 31.12.2016

Starostka informovala o řádném uveřejnění všech dokumentů vztahující se k účetní závěrce k 31. 12. 2016. Vyzvala zastupitele k hlasování.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku obce Skopytce k 31. 12. 2016 bez výhrad.

 

 

 

6)   Smlouva o dílo - „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“

Starostka obce informovala zastupitele o získané dotaci z Operačního programu životního prostředí a vyzvala zastupitele k hlasování o uzavření smlouvy s vítěznou firmou DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují uzavření smlouvy o dílo s firmou DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. na provedení akce „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“.

 

 

7)   POV 2017 – DSO Pod horou

Starostka seznámila zastupitele s návrhem cyklo-turistického odpočívadla, které bylo Svazkem obcí Pod horou vybráno z výběrového řízení. V případě pořízen odpočívadel tohoto typu, zastupitelé souhlasí pouze s 1 kusem.

 

 

8)   Diskuse, různé

Starostka obce informovala, že bude zavedeno osvětlení do pergoly ve Skopytcích.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

 

Václav Skořepa ml.

 

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 30. 6. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875