Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání obecního zastupitelstva 25.10.2017

Zápis č. 8/2017 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 25. 10. 2017 v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml. (příchod 19.00 hod), Skořepa V. st.

Nepřítomni: Míka V.

 

PROGRAM:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2017
 4. Rozpočtové změny
 5. Změna č. 1 Územního plánu Skopytce
 6. ČEPS, a.s. – smlouvy o zřízení věcného břemene
 7. POV 2017 – aktuální informace
 8. Přistavení velkoobjemového kontejneru, nebezpečný odpad
 9. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Bohuslav Bican – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

4)   Rozpočtové změny

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami č. 3, č. 4 a č. 5. Jedná se o nižší částky, které se zastupitelům dávají pouze na vědomí.

 

5)   Změna č. 1 Územního plánu Skopytce

Mistostarostka seznámila zastupitele s finální podobou změny č. 1 Územního plánu Skopytce. Vyzvala zastupitele k hlasování o vydání změny územního plánu.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce vydává v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, Změnu č. 1 územního plánu Skopytce. Změna č. 1 územního plánu je vydána opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

6)   ČEPS, a.s. – smlouvy o zřízení věcného břemene

Starostka obce seznámila zastupitele se Smlouvami o zřízení věcného břemene a s Dohodou o jednorázové náhradě za omezení užívání nemovitosti. Vyzvala zastupitele k hlasování.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje:

 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0348-00634 (Skopytce)
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0384-00411 (Chabrovice)
 • Dohodu o jednorázové náhradě za omezení v užívání nemovitosti č. D-A.0348-0302

 

7)   POV 2017 – aktuální informace

Starostka informovala zastupitele o již provedených pracích u akce „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ a o dalším postupu. Ohledně rozhodnutí o barvě nové úpravny vody ve Skopytcích se zastupitelé shodli na bílé barvě se světle modrými pruhy.

POV 2017 Svazek obcí Pod horou je nutné vytyčit přesné umístění turistických odpočívadel. V obou obcích to zajistí místní zastupitelé.

 

8)   Přistavení velkoobjemového kontejneru, nebezpečný odpad

Během měsíce listopadu bude v obou obcích přistaven velkoobjemový kontejner včetně sběru nebezpečného odpadu. Současně si každá obec samostatně stanoví termín pro podzimní úklid obce.

 

9)   Diskuse, různé

Audit obce proběhne 15. 11. 2017. Předsedové finanční a kontrolní komise předloží své zprávy.

POV 2018 – na příští schůzi zastupitelstva v listopadu bude nutné rozhodnout o akci na rok 2018.

Starostka seznámila zastupitele s darovací smlouvou mezi obcí Skopytce a SDH Skopytce na částku 9000 Kč. Vyzvala zastupitele k hlasování.

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje darovací smlouvu s SDH Skopytce na částku 9000 Kč.

 

Starostka předložila ke schválení kupní smlouvu s panem Janem Pařízkem na odkup pozemku p.č. 87/2 v k.ú. Skopytce o výměře 4261 m2 podle GP č. 133-2017014/2017 za dohodnutou cenu 30 Kč/m2.

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 4-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje kupní smlouvu s panem Janem Pařízkem na odkup pozemku p.č. 87/2 v k.ú. Skopytce o výměře 4261 m2 podle GP č. 133-2017014/2017 za dohodnutou cenu 30 Kč/m2.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 3. 11. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875