Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání obecního zastupitelstva 29.12.2017

Zápis č. 10/2017 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 29. 12. 2017 v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P. (příchod 19 h), Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Kopecký P., Skořepa V. ml.

 

PROGRAM:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017
 4. Rozpočtová opatření
 5. Schválení rozpočtu 2018
 6. Cena vodného na rok 2018
 7. Stanovení inventurní komise
 8. Darovací smlouva – Rolnička Soběslav
 9. Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva od roku 2018
 10. Diskuse, různé

Přidaný bod jednání

 1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

 

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Václav Skořepa st. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program a navrhla přidání jednoho bodu do programu. Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

4)   Rozpočtové změny

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9. Jedná se o částku do 50 tisíc korun, které se zastupitelům dává pouze na vědomí. Dále předložila ke schválení rozpočtová opatření č. 10 a č. 11, která byla nad tuto částku a o kterých dala hlasovat.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtová opatření č. 10 a č. 11.

 

5)   Schválení rozpočtu 2018

Starostka obce informovala o řádném vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný a závazným ukazatelem jsou příjmy a výdaje shodně ve výši 3 090 000 Kč. O schválení rozpočtu bylo hlasováno.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují vyrovnaný rozpočet na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši příjmů a výdajů.

 

6)   Cena vodného na rok 2018

Vzhledem k výstavbě nové úpravny vody bylo zastupiteli navrženo zvýšení ceny vodného na 12 Kč za m3.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují zvýšení ceny vodného na 12 Kč za m3.

 

7)   Stanovení inventurní komise

Do inventurní komise byli navrženi: předseda – B. Bican, členové – V.Skořepa st., P. Kopecký, D. Pistulková – účetní obce. Termín do 31. 1. 2018.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 4-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují inventurní komisi ve složení: předseda–B. Bican, členové–V.Skořepa st., P. Kopecký a D. Pistulková.

 

8)   Darovací smlouva – Rolnička Soběslav

Starostka předložila ke schválení darovací smlouvu s Rolničkou Soběslav. Částka finančního daru je 18.000 Kč a bude použita pro Janu Mindlovou.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 5-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují podepsání darovací smlouvy s Rolničkou Soběslav. 

 

9)   Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva od roku 2018

Starostka obce seznámila zastupitele s prodloužením pracovních smluv pro rok 2018. Bylo navrženo zvýšení hodinové mzdy pro práci na údržbě obcí na částku 75 Kč/hod od 1. 1. 2018.

Bylo navrženo, aby zastupitel obce p. Fiala vykonával na dohodu o pracovní činnosti práce pro obec (údržba obce, správce vodovodu).

Zároveň byla odsouhlasena beze změny výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 6-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují od 1.1.2018 zvýšení hodinové mzdy pro práci na údržbě obcí na 75 Kč/hod. Dále schvalují, aby zastupitel obce p. Fiala vykonával na dohodu o pracovní činnosti práce pro obec - údržbu obce a činnost správce vodovodu. Zároveň schvalují beze změny výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018 (viz. příloha k zápisu).

 

10) Diskuse, různé

Starostka navrhla jednorázově odměnit V. Příplatovou za psaní kronik obou obcí.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 7-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odměnu pro V. Příplatovou za psaní kronik obcí ve výši 1000 Kč.

 

Dále byla navržena jednorázová odměna pro p. J. Eremiáše za údržbu víceúčelového hřiště.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 8-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odměnu pro J. Eremiáše za údržbu víceúčelového hříště ve výši 2500 Kč.

 

11) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Byla předložena ke schválení Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9400499833 týkající se navýšení jističe ve vodárně ve Skopytcích.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 9-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9400499833

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Václav Skořepa st.                                                                            Jana Křemenová

 

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 5. 1. 2018

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875