Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání obecního zastupitelstva 4.7.2017

Zápis č. 5/2017 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 4. 7. 2017 v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z 21. 6. 2017

            4. Příkazní smlouva č. 131/2017 (TAREKA s.r.o.)

            5. Smlouva o dílo (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen všemi zastupiteli.

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 21. 6. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

4)   Příkazní smlouva č. 131/2017

Starostka seznámila zastupitele s příkazní smlouvou č. 131/2017 na výkon technického dozoru vč. kolaudace na stavbě „Skopytce-úpravna vody pro místní část Skopytce a Chabrovice vč.připojení.“ Navržená odměna za výkon technického dorozu je 40.000 Kč. Zastupitelé o smlouvě hlasovali.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-5/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 131/2017.

 

5)   Smlouva o dílo (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)

Starostka obce předložila ke schválení návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Skopytce a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. na autorský dozor vykonávaný dle potřeby na stavbě „Skopytce-úpravna vody pro místní část Skopytce a Chabrovice vč.připojení.“. Dále je ve smlouvě navrženo, že veškerá řešení projektových závad bude Ekomonitor provádět bezplatně a neprodleně. Navržená hodinová sazba je 500 Kč a doprava činí 8 Kč/km. Zastupitelé o smlouvě hlasovali.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-5/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Václav Skořepa ml.

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 14. 7. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875