Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva dne 4.11.2015

Zápis č. 9/2015 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 4. 11. 2015 v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B. (příchod 18:45), Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Omluven: Píchová J.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 26.8.2015

4. Výsledek z přezkoumání hospodaření obce

5. Rozpočtová opatření

6. Změna územního plánu obce

7. POV 2016

8. Diskuse, různé

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli schváleni.

2) Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen přítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 26.8.2015

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

4) Výsledek z přezkoumání hospodaření obce

Starostka obce informovala o výsledku kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce, která proběhla dne 15.10.2015. Během kontroly byly zjištěny dvě chyby méně závažného charakteru. Jednalo se o chyby v zápise z 10.6.2015, týkající se schvalování závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2014, kdy v zápise chybělo, že byly odsouhlaseny zastupiteli „bez výhrad“ a v zápise chybělo, že byla projednána i účetní závěrka. Chyby dle auditorky mají být uvedeny na pravou míru opětovným odhlasováním na tomto zasedání. Starostka vyzvala zastupitele o hlasování.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 1-9/2015:

Zastupitelé obce schvalují doplnění zápisu ze dne 10.6.2015.

Doplnění do usnesení č. 1-5/2015 ze dne 10.6.2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 též bez výhrad a zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce.

5) Rozpočtová opatření

Zastupitelé obce byli informování o drobných rozpočtových opatřeních č. 6 a 7, která byla schválena starostkou obce.

Závěr a usnesení 2-9/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a 7.

6) Změna územního plán obce

Starostka znovu informovala zastupitele o nutnosti pořízení změny územního plánu obce, která uvede do souladu územní plán obce se zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, na což je možné požádat o dotaci Jihočeského kraje. Ke schválení změny nedošlo, zastupitelé požadují záruku na 100% uhrazení nákladů na pořízení změny územního plánu obce. Na veřejných deskách obce bude vyvěšena znovu výzva pro občany o připravované změně územního plánu a formulář na návrh na pořízení změny územního plánu obce.

Závěr a usnesení 3-9/2015:

Zastupitelé obce pověřují místostarostku obce vyvěšením výzvy pro občany ve věci připravované změny Územního plánu obce Skopytce a zjištěním dalších informací o možnostech financování pořízení této změny.

7) POV 2016

Starostka obce informovala zastupitele o dotacích z Programu rozvoje venkova na rok 2016 a o změnách v pravidlech pro následující rok. Vybídla zastupitele k předkládání návrhů ohledně využití této dotace za obec i za Svazek obcí „Pod horou“. Z diskuze vyplynuly možnosti využít dotace na opravu obecních cest a na opravu veřejných prostranství, např. čekáren nebo LED osvětlení.

Závěr a usnesení 4-9/2015:

Zastupitelé obce navrhují využití dotací POV 2016 na opravu obecních cest a na opravu veřejných prostranství.

8) Diskuse, různé

Zimní údržba obecních cest a chodníků – zastupitelé se dohodli na nákupu posypového materiálu do obou obcí a zajištění pracovníků na prohrnování chodníků, jejich posyp a zajištění posypu i před autobusovými zastávkami.

Závěr a usnesení 5-9/2015:

Zastupitelé pověřují starostku obstaráním posypového materiálu a zajištěním pracovníků na prohrnování chodníků a jejich posyp.

Odměna p. Eremiášovi za udržování víceúčelového hřiště ve Skopytcích a sociálního zařízení – byla schválena za rok 2015 ve výši 1000Kč.

Závěr a usnesení 6-9/2015:

Zastupitelé pověřují starostku vypracováním dohody o provedení práce s p. Eremiášem jako odměnu za udržování víceúčelového hřiště v roce 2015.

Ukončení smlouvy o dílo s p. Mikešovou – starostka informovala o ukončení této smlouvy k 31.12.2015 a o nákupu účetního programu, který bude zprovozněn od 1.1.2016 účetní obce.

Výběrové řízení na místo lesníka a hospodáře – dosavadní lesník uvolní místo k 31.12.2015, proto bylo vypsáno výběrové řízení. Bylo by vhodné, aby obě funkce zastával jeden pracovník.

Povinné ručení Java 210 a traktorový bagr Warinsky – starostka informovala o nutnosti zaplatit povinné ručení za tento obecní majetek, tím byla otevřena diskuze o nutnosti vlastnictví těchto vozidel. Zastupitelé se dohodli na podání výzvy pro místní občany ohledně odkupu těchto vozidel.

Žádost manželů Hofmannových ohledně zprovoznění světla – zastupitelé odhlasovali znovuzprovoznění světla, které se nachází na soukromém pozemku žadatelů, ale zároveň osvětluje příjezdovou cestu k jejich domu.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 7-9/2015:

Zastupitelé schvalují znovuzprovoznění světla u Hofmannů.

Žádost Diakonie ČCE (středisko Rolnička Soběslav) o finanční příspěvek pro Janu Mindlovou ve výši 18.000,-Kč. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 8-9/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Janu Mindlovou ve výši 18.000,- Kč.

Svazek obcí Pod horou – starostka obce informovala o možnosti nákupu frézované drti ze silnic za cenu 100,-Kč/t. Při odkupu většího množství za cenu 50,-Kč/t.

Smuteční věnec – starostka obce navrhla zakoupení smutečního věnce při úmrtí občana obce.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 9-9/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení smutečního věnce při úmrtí občana obce v hodnotě 400-500,-Kč.

Nabídka na odkoupení pozemku - p. Trpáková nabídla obci k prodeji své pozemky (zahrada) za cenu 100,-Kč/m2. Zastupitelé se shodli na tom, že se nákup zatím realizovat nebude z důvodu velkých finančních výdajů spojených se zajištěním pitné vody v obou obcích.

Byla projednána žádost p. A. Pekařové o doplnění zápisu ohledně jejich dodatečného odmítnutí podepsání dohody o vstupu na pozemek (viz. zápis č. 8/2015 ze dne 29.9.2015). Zastupitelstvo obce se k tomuto problému dále již nechce vyjadřovat. Starostka obce ještě informovala o tom, že již byly vyčísleny vícenáklady v projektové části akce spojené s náhlou změnou trasy vedení vodovodního potrubí a to ve výši 12.200,-Kč bez DPH.

Ověřovatelé zápisu:                                                                      Starostka obce

Petr Kopecký                                                                               Jana Křemenová

Václav Skořepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 13.11.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875