Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání obecního zastupitelstva

Zápis č. 3/2017 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 31. 5. 2017 v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml.

 

Nepřítomni: Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2017
  4. Smlouva o dílo - „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“
  5. POV 2017 – oprava hasičské schráně ve Skopytcích
  6. POV 2017 – DSO Pod horou
  7. Vyjádření firmy ČEPS k rušení signálu
  8. Zvolení nového člena kontrolní komise
  9. Rozpočtové opatření
  10. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

 

4)   Smlouva o dílo-„Skopytce-úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“

Starostka informovala zastupitele o tom, že zatím nebylo rozhodnuto o přidělení dotace z programu OPŽP.

 

 

5)   POV 2017 – oprava hasičské schráně ve Skopytcích

Starostka předložila zastupitelům k nahlédnutí předběžný projekt na druhou část opravy hasičské schráně ve Skopytcích. Upozornila na některé nové skutečnosti, které bude nutné z důvodu statiky stavby vyřešit. Je tedy možné, že celková částka za opravu bude vyšší než se původně předpokládalo.

 

 

6)   POV 2017 – DSO Pod horou

Jak již bylo na minulém zasedání zmíněno, letošní téma pro čerpání dotace z POV pro DSO Pod horou bude cykloturistika. Konkrétně se bude jednat o pořízení cyklo-turistických odpočívadel do obcí. Pro každou obec v rámci svazku se uvažuje o pořízení dvou těchto odpočívadel. V diskuzi mezi zastupiteli byla předběžně vytipována místa, ale bude ještě nutné zjistit přesné rozměry odpočívadel, případně souhlas vlastníka pozemku s jejich umístěním.

 

7)   Vyjádření firmy ČEPS k rušení signálu

Na základě požadavku zastupitele ze zasedání dne 9. 11. 2016 byla firma ČEPS požádána o vypracování vyjádření ohledně rušení signálu stavbou vysokonapěťového vedení. Se získaným vyjádřením firmy ČEPS starostka obce zastupitele seznámila. Na žádost p. Skořepy bude znovu zažádáno doplnění, že případné zjištění nepříznivých vlivů vedení bude do 6 měsíců odstraněno.

 

 

8)   Zvolení nového člena kontrolní komise

Z důvodu odstoupení Jany Píchové ze zastupitelstva obce, je nutné zvolit nového člena kontrolní komise. Navrhnut byl Václav Skořepa ml.

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují Václava Skořepu ml. Jako nového člena kontrolní komise.

 

 

9)   Rozpočtové opatření

Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1. Dále předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 2 a dala o něm hlasovat.

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 2.

 

 

10) Diskuse, různé

Předložena žádost p. Jana Pekaře o zajištění zpevňujícího materiálu na přijezdovou cestu k domu.

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují zajištění nákupu a dopravy zpevňujícího materiálu na příjezdovou cestu k domu p. Jana Pekaře.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Václav Skořepa ml.

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 9. 6. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875