Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zapis z jednání zastupitelstva obce ze dne 25.8. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce dne 25.8.2011 č. 7

 

Přítomni: Březina P., Makovec J., Křemen J., Janovský J., Tíkal J., Kabeš J., Příplatová M., Pokorný R.

Omluven: Skořepa V.

 

Program:

  1. 1.      Zahájení, seznámení s programem
  2. 2.      Volba ověřovatelů zápisu
  3. 3.      Projednání nabídky na opravu hrází požárních nádrží
  4. 4.      Schválení daru od Krajského úřadu Jihočeského kraje - České Budějovice – převod pozemků
  5. 5.      Projednání a schválení údržby stromů na obecních pozemcích
  6. 6.      Různé, diskuse
  7. 7.      Usnesení a závěr

 

Ad. 1. Schůzi zahájil starosta, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem, který byl jednohlasně schválen.

 

Ad. 2. Jako ověřovatele zápisu byli navrženi Janovský J. a Kabeš J., kteří byli jednohlasně schváleni.

 

Ad. 3.Byly projednány předložené nabídky na opravu hráze požární nádrže v Chabrovicích a ve Skopytcích, kdy byla jednohlasně vybrána a odsouhlasena nabídka stavební společnosti Fišer,  výše ceny opravy s DPH činí 300 000 Kč. S touto firmou bude uzavřena smlouva o provedení díla.  .

Nabídka neobsahuje rekonstrukci zábradlí rybníka, dojednání způsobu ohrazení rybníka bude rozhodnuto v průběhu projektu dle aktuálního stavu zábradlí po demontáži.

 

Ad. 4. Převod pozemků ve vlastnictví kraje do vlastnictví obce Skopytce

Zastupitelstvu obce Skopytce byla předložena darovací smlouva na dar - od Krajského úřadu Jihočeského kraje - České Budějovice – převod pozemků a to:

p.č. 398/2 o výměře 530 m2

p.č. 398/3 o výměře 75 m2

p.č. 398/4 o výměře 351 m2

p.č. 398/5 o výměře 162 m2

p.č. 398/6 o výměře 36 m2, vše ostatní plocha silnice v k.ú. Chabrovice

zastupitelstvo obce Skopytce přijetí tohoto daru jednohlasně schválilo.

 

 

Ad. 5.Údržba vzrostlých stromů na obecních pozemcích

Zastupitelstvu obce byla předložena nabídka na  údržbu 18 diskutovaných stromů ve výši 44000,-Kč firmou Švec..

Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje předloženou nabídku na údržbu stromů a uzavření příslušné smlouvy o dílo cestou DSOPH Tučapy.

 

Ad. 6 . Různé

-         Byla projednána žádost o vypracování  územní studie na souboru pozemků v souvislosti s záměru Z.Bednáře o zbudování zahradního domku na svém pozemku. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude prověřena nutnost zpracování územní studie na celý soubor pozemků a vstoupí se do jednání s vlastníkem největšího pozemku p. Míkou s možností výměny nebo odkoupení tohoto pozemku a podle výsledků tohoto jednání bude dále jednáno o stavební studii. – zajistí p. Březina

-         Zajištění dopravního značení k nově postavenému pontonového mostu

            Značení bude obsahovat omezení rychlosti a dovolenou tonáž vozidla na přejezd        

            mostu podle předložené revizní zprávy mostu – zajistí p. Makovec.

-         Připlatová V., - je potřeba oprava a nátěr kapliček -  bude předložen předběžný rozpočet na údržbu kapliček pro případnou žádost o dotaci.

 

Ad.7. Usnesení a závěr

Zastupitelstvo obce schvaluje :

-  uzavření smlouvy o dílo s firmou Fišer na opravu požární nádrže Chabrovice a Skopytce ve výši 300.000,- Kč

-  darovací smlouva na dar - od Krajského úřadu Jihočeského kraje - České Budějovice – převod pozemků a to:

p.č. 398/2 o výměře 530 m2

p.č. 398/3 o výměře 75 m2

p.č. 398/4 o výměře 351 m2

p.č. 398/5 o výměře 162 m2

p.č. 398/6 o výměře 36 m2, vše ostatní plocha silnice v k.ú. Chabrovice.

- uzavření smlouvy s firmou Švec na údržbu stromů v obci ve výši 44.000,- Kč.

 

 

Ověřil :

Josef Kabeš

Jiří Janovský

 

 

 

                                                                                                                       Pavel Březina

                                                                                                                Starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875