Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zapis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9.2. 2012

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Skopytce dne 9. 2.2012

 

Přítomni: Březina P., Makovec J., Křemen J., Janovský J., Tíkal J., Kabeš J., Příplatová M., Pokorný R., Skořepa V.,

Hosté : V.Míka, V.Skořepa st.

 

Program:

  1. 1.      Zahájení, seznámení s programem
  2. 2.      Volba ověřovatelů zápisu
  3. 3.      Seznámení s výsledky hospodaření obce Skopytce za rok 2011
  4. 4.      Schválení zadání stavební studie
  5. 5.      Projednání vložení pozemků obce do honebního společenstva, pověření o hlasování ve valné hromadě
  6. 6.      Různé - diskuse
  7. 7.      Usnesení a závěr

 

Ad. 1. Schůzi zahájil starosta, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem, který byl na základě návrhu  Václava Skořepy doplněn o bod  „ Projednání vložení pozemků obce do honebního společenstva, pověření o hlasování ve valné hromadě“, následně byl jednohlasně schválen.

 

Ad. 2. Jako ověřovatele zápisu byli navrženi Janovský J. a Makovec J., kteří byli jednohlasně schváleni.

 

Ad. 3. V roce 2011 bylo na straně příjmů je částka 2010,4 tis. Kč.

           Na straně výdajů je částka 1537,4 tis. Kč.

           Rozdíl je 477 tis. Kč, což bude ponecháno jako rezerva do příštích let. 

 

Ad. 4. Na základě předchozí žádosti obce bylo jednohlasně schváleno zadání stavební studie pro stavební území Skopytce, Rovněž byla jednohlasně schválena varianta zpracování zastavěného území s komunikací uprostřed tohoto území.

 

Ad. 5. V.Skořepa navrhl zastupitelstvu, v rámci projednání, zda ponechat obecní pozemky ve současném honebním společenstvu nebo je dát ve prospěch nového honebního společenstva, které zakládá, aby  zastupitelstvo uspořádalo anketu, něco na způsob  referenda mezi občany, na základě kterého by se poté obecní zastupitelstvo rozhodlo, komu budou obecní pozemky postoupeny v rámci dalšího výkonu práva myslivosti. Názor P.Březiny a J.Tíkala je, že obecní zastupitelstvo zastupuje občany na základě právoplatně zvoleného mandátu a není potřeba v dané věci dále obtěžovat občany a provádět požadované referendum.  Po diskusi, do které se zapojil V. Mika a V, Skořepa st., bylo rozhodnuto  6 hlasy (J.Tíkal, J.Janovský, R.Pokorný, P.Březina, J.Makovec, Křemen J.,)  pro, to, aby rozhodlo zastupitelstvo a nebylo pořádáno referendum,  pro referendum  3 hlasy  J.Kabeš, V.Skořepa a V.Příplatová .

Obecní zastupitelstvo dále rozhodlo,že obecní pozemky budou ponechány v současném  honebním společenstvu Skopytce  a to 6 hlasů pro(J.Tíkal, J.Janovský, R.Pokorný, P.Březina, J.Makovec,J.Křemen) ,2 hlasy proti(V.Skořepa a V.Příplatová), jeden se zdržel(J.Kabeš)

Dále bylo jednáno o zastupování obce na valné hromadě honebního společenstva Skopytce, obec ze zákona zastupuje starosta,  tedy P.Březina a dále se navrhl V.Skořepa,

Počet hlasů pro p.Březinu – 5

Počet hlasů proti 1 - (V.Skořepa)

Zdrželi se 3 - (J.Tíkal, J.Kabeš, V.Příplatová)

 

Ad. 6.

Byl jednohlasně schválen případný vstup obce do MAS  Soběslavsko.

Bude provedeno uzavření dohody o provedení práce Ing. J.Loudínovi za účelem správy vodovodu.

V.Skořepou st. byla vznesena připomínka k úpravě jímání vodovodu konkrétně sečení pozemků, svodu povrchových vod do jímání a dodržení vzdálenosti jímání od obdělávaných pozemků.

Další připomínka R.Pokorného byla ohledně nabídky možnosti dodání materiálu ze staveb vhodného k hrubému planýrování lesních cest.

 

Ad. 7.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-          schváleno zadání stavební studie pro stavební území Skopytce,

-          ponechání obecních pozemků  v současném  honebním společenstvu Skopytce 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

-          zprávu o výsledku hospodaření obce Skopytce za rok 2011

 

Ověřil :

Jiří Makovec

Jiří Janovský

 

 

 

                                                                                                                       Pavel Březina

                                                                                                                Starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875