Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce 9.11.2016

Zápis č. 8/2016 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 9. 11. 2016 v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 7. 9. 2016

4. Rozpočtová opatření

5. ČEPS, a.s. – smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení Kočín-Mírovka

6. POV 2016 – oprava (rekonstrukce) obecní cesty K Zadu

7. Úpravna vody vč. propojení – aktuální stav

8. POV 2017

9. Svazek obcí Pod Horou – POV 2017

10. Dílčí přezkoumání hospodaření obce – zveřejňování smluv

11. Diskuse, různé

Přidané body do programu:

            12. Smlouva s ČEPS o úhradě nákladů změnou územního plánu

            13. Zpráva o uplatňování územního plánu Skopytce

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program a navrhla do programu přidat 2 body. Nový program byl schválen všemi zastupiteli.

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 7. 9. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

4)   Rozpočtová opatření

Starostka informovala zastupitele o rozpočtových opatřeních č. 7, 8 a 9.

 

5)   ČEPS, a.s. – smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení Kočín-Mírovka

Starostka obce předložila ke schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro obce Skopytce a Chabrovice a ještě dohodu o jednorázové náhradě za omezení v užívání nemovitosti s firmou ČEPS a.s. Zastupitelé hlasovali.

Na žádost p. Skořepy se bude s firmou ČEPS a.s. dále jednat o smluvním ujednání, že v případě rušení přijímačů (např. satelitní navigace, telefonů, TV apod.) vlivem působení elektromagnetického pole vznikajícího v blízkosti vedení 400 kV V406/407 Kočín-Mírovka, bude tento vliv odstraněn a to buď funkčním zesilovačem signálu nebo náhradou škod v plné výši. Pověřena byla místostarostka obce. Tento dodatek ke smlouvě nebo nový smluvní vztah bude podmínkou pro uzavření a odeslání schválených smluv.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

            Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0348-00411

            Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0348-00634

            Dohodu o jednorázové náhradě za omezení v užívání nemovitosti č. D-A.0348-0302

 

6)   POV 2016 – oprava (rekonstrukce) obecní cesty K Zadu

Starostka obce informovala o provedených pracích při opravě obecní cesty k Zadu s tím, že dílo ještě nebylo ze strany stavitele předáno. Zastupitelé dostali prostor se k této opravě vyjádřit a dále byl stanoven termín schůzky se stavitelem, kde mohou být případné požadavky vzneseny.

 

7)   Úpravna vody vč. propojení – aktuální stav

Starostka informovala o tom, že bylo zrušeno výběrové řízení na akci „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“, protože byla zamítnuta dotace z programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. V současné době se bude ve spolupráci s firmou Authoria, s.r.o. hledat možnost jiné dotace, konkrétně z programů Ministerstva životního prostředí OPŽP.

 

8)   POV 2017

Pro blížící se termín podání žádostí na dotaci POV 2017 byla vyvolána diskuse o návrhu na využití této dotace v příštím roce. Zatím nebyla stanovena konkrétní akce a bude rozhodnuto na příští schůzi zastupitelstva.

 

9)   Svazek obcí Pod Horou – POV 2017

Starostka obce informovala o vyrovnání svazku obcí s rodinou p. Hanzlíka a o vrácení půjček všem obcím. Dále sdělila, že svazek obcí na POV 2017 bude podávat žádost na téma: Imobiliář obce se zaměřením na cykloturistiku. Na příští schůzi zastupitelstva budou předloženy konkrétní návrhy k realizaci z této dotace.

 

10) Dílčí přezkoumání hospodaření obce – zveřejňování smluv

Starostka informovala o dílčím auditu, který proběhl bez větších závad. Předložila ke schválení návrh zveřejňování smluv nad 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele do 15 dnů od schválení.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejňování smluv nad 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich schválení.

 

11) Diskuse, různé

  • Projednána žádost Diakonie ČCE (středisko Rolnička Soběslav) o finanční příspěvek pro Janu Mindlovou ve výši 18.000,-Kč. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Janu Mindlovou ve výši 18.000,- Kč.

 

  • Projednán návrh smlouvy o partnerství s Toulavou o.p.s. a finanční příspěvek této společnosti.

 

Hlasování: pro 0, proti 9, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 4-8/2016:

Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu o partnerství a finanční příspěvek pro Toulavu o.p.s.

 

  • Starostka obce přečetla zastupitelům dopis od paní Miloslavy Samcové ohledně záchrany historického mostku na samotě Jetmarský mlýn. Mostek je součástí cesty, která je však v majetku Státního pozemkového úřadu ČR. Paní Samcová žádá o převod cesty do majetku obce a poté opravu mostku. Po diskuzi nad tímto tématem se zatím zastupitelé nedohodli na konkrétním postupu.

 

12) Smlouva s ČEPS o úhradě nákladů změnou územního plánu

Místostarostka obce seznámila zastupitele s návrhem smlouvy o úhradě nákladů změnou územního plánu s firmou ČEPS, a.s., která zajišťuje plnou náhradu za zpracování nového Územního plánu obce Skopytce. O schválení smlouvy bylo hlasováno.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 5-8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů změnou územního plánu s firmou ČEPS, a.s.

 

13) Zpráva o uplatňování územního plánu Skopytce

Místostarostka obce seznámila zastupitele se zprávou o uplatňování územního plánu Skopytce, jak byla doručena od Městského úřadu v Táboře, z odboru rozvoje a územního plánování. Ve zprávě jsou zapracovány požadavky od občanů na změny v novém územním plánu obce a dále sesouladění ze ZÚR JčK. Zastupitelstvo obce o zprávě hlasovalo.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 6-8/2016:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje:

Dle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, Zprávu o uplatňování územního plánu Skopytce, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu „Změny č. 1 ÚP Skopytce“ v rozsahu zadání změny.

Zpráva o uplatňování územního plánu Skopytce tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 18. 11. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875