Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 13.11.2014

Zápis

z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 13. 11. 2014

v 17.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Program: 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Projednání zakázky POV, příp. zadání zakázky
 4. Schválení členů kontrolního a finančního výboru
 5. Stanovení správce hřiště
 6. Projednání potřeby nové účetní obce
 7. Diskuse, různé

 

 

AD 1) Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

AD2) Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

 

AD3) Byly představeny návrhy třech firem: Petrastav, s.r.o., Dřevotvar – řemesla a stavby, s.r.o. a p. Tíkal. Byla vybrána firma Petrastav, s.r.o., schválena všemi hlasy pro.

 

AD4) Předseda kontrolního výboru Václav Skořepa st. navrhl za členy kontrolní komise Václava Míku a Janu Píchovou. Schváleno všemi hlasy pro.

Předseda finančního výboru Bohuslav Bican navrhl za členy finanční komise Petra Kopeckého a Pavla Fialu. Petr Kopecký byl schválen 8 hlasy pro a 1 hlasem proti. Pavel Fiala byl schválen 9 hlasy pro.

 

AD5) Jako správce hřiště byl schválen p. Pavel Fiala, částka za používání hřiště byla stanovena na 100 Kč/h bez osvětlení a 150 Kč/h s osvětlení (platí pro osoby starší 18-ti let, děti zdarma). Schváleno všemi hlasy pro.

 

AD6)   Starostka obce informovala o ukončení smlouvy se stávající účetní a potřebě hledání nové účetní. Bude vypsáno výběrové řízení na účetní obce.

 

AD7) Diskutována byla možnost nákupu hasičské stříkačky pro SDH Chabrovice, do příště budou předloženy cenové nabídky. Dále byly k diskuzi předloženy možnosti a účelnost čerpání dotace z POV na příští rok. Diskutována byla hlavně potřeba oprav zdrojů pitné vody pro obě obce, včetně řešení problémů s kvalitou vody. V obci Skopytce jsou nutné stavební úpravy na hasičské schráni. Zajištění zimní údržby obecních komunikací bude řešeno s firmou Jasanka s.r.o. jako v minulých letech.

 

 

 

Usnesení a závěr:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • firmu Petrastav, s.r.o. pro přestastavbu sociálního zařízení pro hřiště ve Skopytcích
 • Václava Míku a Janu Píchovou jako členy kontrolní komise
 • Petra Kopeckého a Pavla Fialu jako členy finanční komise
 • Pavla Fialu jako správce hřiště ve Skopytcích

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875