Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 1.2.2017

Zápis č. 1/2017 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 1. 2. 2017 v 17.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Míka V.

 

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2016

4. Rozpočtové opatření

5. Výběrové řízení „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ – rozhodnutí o vítězné firmě

6. Územní plán obce - změna

7. Obecně závazná vyhláška – školský obvod

8. Dohoda o vytvoření školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník

9. Diskuse, různé

Přidaný bod do programu:

10. Smlouva č. 1030034012/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

 

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program a navrhla do programu přidat 1 bod. Nový program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva. Byl upřesněn termín konání inventury a to v sobotu 11. 2. 2017.

 

 

4)   Rozpočtové opatření

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11, o kterém dala hlasovat a informovala o rozpočtovém opatření č. 12.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-1/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11.

 

 

5)   Výběrové řízení „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ – rozhodnutí o vítězné firmě

Starostka obce informovala o průběhu výběrového řízení a jako předsedkyně hodnotící komise navrhla ke schválení vítěznou firmu DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Na návrh p. Skořepy ml. bude podpis smlouvy s vítěznou firmou podmíněný příslibem dotace z MŽP.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-1/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě výběrového řízení (akce „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“) vítěznou firmu DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. s tím, že podpis smlouvy o dílo bude podmíněn příslibem dotace z MŽP.

 

 

6)   Územní plán obce - změna

Místostarostka obce informovala zastupitele o průběhu pořizování změny Územního plánu obce.

 

 

7)   Obecně závazná vyhláška – školský obvod

Starostka obce předložila zastupitelům návrh obecní vyhlášky o společném školském obvodu se ZŠ a MŠ Choustník a dala hlasovat o jejím schválení.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-1/2017:

Zastupitelé obce schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

 

 

8)   Dohoda o vytvoření školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník

Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení zaslanou dohodu od Obce Choustník o vytvoření školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 4-1/2017:

Zastupitelé obce schvalují dohodu mezi obcí Choustník a obcí Skopytce o vytvoření školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník.

 

 

9)   Diskuse, různé

Starostka obce informovala o předběžném jednání o vytyčení části pozemku p. č. 87 v k.ú. Skopytce p. Pařízka za účelem odkupu. Bude zveřejněn záměr obce.

Na základě jednání s p. Černoškovou oznámila ukončení provozu obchodu ve Skopytcích z důvodu vysoké finanční náročnosti zabezpečení dalšího provozu od 25. 2. 2017.

 

 

11) Smlouva č. 1030034012/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

Starostka obce seznámila zastupitele o návrhu této smlouvy zajišťující přivedení elektrické energie na pozemek p. Šicha. Upozornila ve smlouvě na určité formální chyby a zároveň nabízená náhrada za věcné břemeno je pro zastupitele neadekvátní včetně toho, že v ní chybí záruka na dílo (uvedení a udržení původního stavu po dobu cca 5 let).

 

Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 5-1/2017:

Zastupitelé obce neschvalují smlouvu č. 1030034012/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

 

Václav Skořepa ml.

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku:10. 2. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875