Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 1.4.2015

Zápis

z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 1. 4. 2015

v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Program: 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze dne 18.2.2015
 4. Obecně závazná vyhláška – odpady
 5. Oprava obecních cest
 6. Svazek obcí „Pod horou“
 7. Jarní brigáda a přistavení velkoobjemového kontejneru
 8. Diskuse, různé

 

AD 1) Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

AD2) Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen a na žádost p. Míky byl do programu přidán 1 bod – vyřešení situace ohledně traktorového bagru.

 

AD3) Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva. Všechny body usnesení byly splněny.

 

AD4) Vyhláška obce o odpadech byla vyvěšena na úředních deskách v obcích po dobu 15 dnů před nabytím její účinnosti a také odeslána ke schválení na ministerstvo vnitra. Oproti původnímu návrhu musí být do vyhlášky přidáno přistavení kontejneru na nebezpečný odpad a to 2xročně (pův. návrh byl pouze na žádost občanů). Ještě byly na doporučení ministerstva doplněny drobné úpravy. V konečném znění byly vyhláška schválena všemi zastupiteli obce.

 

AD5) Starostka obce informovala o opravě části přístupové cesty na samotu Spálený, která proběhla na žádost p. Soukupa během března. Oprava celé cesty na samotu Spálený bude realizována v rámci dotací, předtím je nutné převedení části cesty z Pozemkového fondu do vlastnictví obce a vykoupení dalších částí cesty ze soukromého vlastnictví a vypracování projektu na opravu cesty.

 

AD6)   Starostka obce informovala o novém vedení ve svazku obcí „Pod horou“ a o zřízení kontrolních orgánů svazku.

 

AD7) Jarní brigády na úklid obou obcí budou vyhlášeny místním rozhlasem dle počasí. Velkoobjemový kontejner bude přistaven v obou obcích od 17.4. do 20.4.2015.

 

Přidaný bod jednání – traktorový bagr – na základě žádosti zastupitelů p. Míky a p. Skořepy bude p. Jiřímu Makovcovi písemně (doporučeným dopisem) uloženo, aby na vlastní náklady nechal opravit prasklý blok na motoru traktorového bagru, který byl podle tvrzení opraven pouze provizorně na náklady obce a zároveň, aby uhradil i tuto fakturu. Náprava je požadována do 2 měsíců.

 

AD8) Dětský den v Krátošicích proběhne 6.6.2015, byl schválen příspěvek 6.000Kč.

Situace po těžbě dřeva v obecních lesích (v Doubravě) – je nutná likvidace větví, nutno domluvit firmu, která provede štěpkování. Dále je nutná výsadba a prořez mladého porostu. Na obě akce by bylo možné požádat o dotace. Se správcem lesa je nutné stanovit pravidla pro těžbu (prořez) občanů.

Vrt Skopytce – byly provedeny kamerové zkoušky, na jejichž základě byl vrt vyčištěn, následovaly čerpací zkoušky a odběry vzorků na celkový rozbor vody.

Vrt Chabrovice – nevyhovuje vydatností a malým průměrem, byl proveden předběžný průzkum možných jiných zdrojů vody. Jako nejvhodnější lokalita se jeví prameniště na obecním pozemku č. 52/10, k.ú. Chabrovice.

Přerušený přívodní kabel u vodovodu Chabrovice – firma Jasanka s.r.o. odkryje a zjistí stav.

Pronájem sálu v KD Skopytce pro občany obcí - je nutné vypracovat provozní řád a stanovit další poplatky za použití př. kuchyně.

Budova bývalé školy v Chabrovicích – budova je v insolvenčním řízení, ale v rámci toho již objekt nelze odkoupit. Od července 2015 by měl objekt znovu přejít do likvidačního řízení a tudíž by bylo možné zažádat o jeho odkup.

Oprava mostu ve Skopytcích – zajistí p. Říha.

Vycházkové obleky pro SDH – na žádost hašičského sboru byl schválen všemi zastupiteli nákup 6 ks vycházkových obleků pro hasiče obou sdružení obcí Skopytce a Chabrovice.

Přidání 2 světel v obci Chabrovice – firma Petrastav provede přidání světel na zastávku autobusu v Chabrovicích a ke značce.

Webové stránky firmy Galileo – nebyla schválena nabídka od této firmy.

 

 

Další schůze zastupitelstva bude 29.4.2015 v 18,30h.

 

Usnesení a závěr:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • obecně závaznou vyhlášku o odpadech
 • provedení jarních brigád na úklid obcí v nejbližším vhodném termínu a přistavení velkoobjemových kontejnerů
 • příspěvek na dětský den 6.000Kč
 • zajištění firmy na likvidaci větví po těžbě
 • vypracování provozního řádu pro pronájem KD Skopytce
 • nákup 6 ks vycházkových obleků pro hasičské sbory obou obcí

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 10.4.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875