Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 1.7.2015

Zápis č. 6/2015 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 1. 7. 2015 ve 20.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

 

PROGRAM:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Kontrola usnesení ze dne 10.6.2015
  4.  Výběrové řízení – zřízení úpravny vody - projekt
  5.  Diskuse, různé

 

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli schváleni.

 

 

2)      Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen přítomnými 9 zastupiteli.

 

 

3)      Kontrola usnesení ze dne 10.6.2015

Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva. Změna u dotace POV na rok 2015 – dle zjištění bude možná pouze částečná změna, dotaci by bylo možné využít na nákup technologie pro úpravnu vody. Zajištění kontejneru pro samotu Blažek a jednání s p. Pekařem ohledně příjezdové cesty – zatím nebylo provedeno. Ostatní body byly splněny.

 

 

4)      Výběrové řízení – zřízení úpravny vody - projekt

Zpráva o průběhu výběrového řízení:

Název zakázky: Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice

Název zadavatele: Obec Skopytce, Skopytce 44, 392 01 Soběslav

IČO: 252875

Datum vyvěšení zakázky na úřední desku: 11.6.2015

Datum obeslání nabídky firmám: 21.6.2015

 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Obec Skopytce jako zadavatel zakázky uveřejněné na úřední desce obce dne 22.6.2015 pod názvem „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice“ (dále také jako „Veřejná zakázka“)

 

oznamuje,

 

že ohledně výše uvedené Veřejné zakázky rozhodl dne 1.7.2015 v souladu s doporučením hodnotící komise a v souladu se směrnicí obce o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky.

 

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky od uchazečů v tomto pořadí:

 

 

Pořadové číslo doručení

 

Obchodní jméno uchazeče

Časový údaj o předání nabídky

Datum

Hodina

1

EKOEKO s.r.o.

29.6.2015                   9:45

2

NOVADUS, spol. s r.o.

29.6.2015                    9:45

3

PROJEKTA Tábor s.r.o.

29.6.2015                   9:45

4

Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

29.6.2015                   9:45

5

VAK projekt s.r.o.

30.6.2015                  10:30

6

Sweco Hydroprojekt a.s.

30.6.2015                  10:30

 

Vybraný uchazeč (výsledek hodnocení nabídek):

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

IČ: 15053695

 

Zdůvodnění:

Zadavatel vybral nabídku výše uvedeného uchazeče, neboť jeho nabídka byla hodnotící komisí hodnocena jako nejvhodnější podle základního hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena.

Pořadí nabídek bylo stanoveno z výsledků hodnocení provedeného hodnotící komisí podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž zadavatel na základě pořadí, vzniklého z tohoto ohodnocení, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení zakázky uchazeči, jehož nabídka byla hodnocena nejlépe. Vyhodnocení pořadí nabídek uvádí následující tabulka:

 

Obálka uchazeče č.

Jméno uchazeče

Kompletnost obálky s nabídkou (ANO/NE)

Splnění kvalifikačních kritérií (ANO/NE)

Shoda s technic. podmínkami (ANO/NE)

Cena nabídky (body)

Počet dosažených bodů

Pořadí nabídek

1.

EKOEKO s.r.o.

ANO

ANO

ANO

74

74

4.

2.

NOVADUS, spol. s r.o.

ANO

ANO

ANO

80

80

2.

3.

PROJEKTA Tábor s.r.o.

ANO

ANO

ANO

71

71

5.

4.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

ANO

ANO

ANO

100

100

1.

5.

VAK Projekt s.r.o.

ANO

ANO

ANO

76

76

3.

6.

Sweco Hydroprojekt a.s.

ANO

ANO

ANO

69

69

6.

 

 


 

 

Závěr a usnesení 1-6/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. jako vítěze výběrového řízení.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 10.7.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875