Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 10.6.2015

Zápis č. 5/2015 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 10. 6. 2015 v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Omluven: Míka V.

 

Hosté: Příplatová V.

 

PROGRAM:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Kontrola usnesení ze dne 29.4.2015
  4.  Schválení závěrečného účtu za rok 2014, zpráva ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce
  5.  Rozpočtové změny
  6.  Rozhodnutí o zajištění pitné vody v obcích
  7.  POV 2015, oprava cesty „K zadu“
  8.  Schválení záměru - směnná smlouva s Jihočeským krajem
  9.  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

10. Svazek obcí pod Horou

11. Provozní řád – hřiště Skopytce

12. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli schváleni.

 

2)      Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen přítomnými 8 zastupiteli.

 

3)      Kontrola usnesení ze dne 29.4.2015

Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva. Změna u dotace POV na rok 2015 a cena za užívání víceúčelového hřiště ve Skopytcích jsou znovu zařazeny do programu jednání. Ostatní body usnesení byly splněny.

 

4)      Schválení závěrečného účtu za rok 2014, zpráva ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce

Starostka obce informovala o tom, že proběhl audit obce od Jihočeského kraje, který kontroloval účetnictví obce za rok 2014. Audit proběhl úspěšně. Zpráva ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet obce a ostatní dokumenty s tím související (rozvaha, výkaz zisků a ztrát atd.) byly řádně vyvěšeny na úředních deskách obcí po dobu 15 dnů. Starostka vyzvala přítomné k hlasování o schválení těchto dokumentů.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-5/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2014 a zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce.

 

5)      Rozpočtové změny

Zastupitelé obce byli informování o rozpočtových opatřeních č. 1, 2 a 3, která byla schválena starostkou obce.

 

Závěr a usnesení 2-5/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3.

 

6)      Rozhodnutí o zajištění pitné vody v obcích

Proběhly dvě veřejné schůze, na kterých bylo řešeno zajištění pitné vody v obcích. Z výsledků hlasování zástupců domácností byl zjištěn převládající názor občanů, tj. propojení obou obcí a vybudování úpravny vody u vrtu ve Skopytcích.

S ohledem na průběh a výsledky dvou veřejných schůzí, byli zastupitelé vyznáni k hlasování o rozhodnutí o řešení situace s pitnou vodou v obcích. Hlasováno bylo o propojení obou obcí vodovodem a zřízení úpravny vody u vrtu ve Skopytcích.

Starostka dále informovala o probíhajících přípravných pracích. Seznámila zastupitele s předběžným cenovým návrhem firmy VAK projekt, zahrnující kroky vedoucí k legalizaci vrtu, projektové činnosti, zajištění územního a stavebního povolení. Bude nutné oslovit další firmy k vypracování nabídky. Dále starostka informovala o nových dotacích od Jihočeského kraje, které budou vypsány v červnu a které řeší vypracování projektů. Dále bude nutné zajistit přístupovou cestu k vrtu, zastupitelé navrhují, aby byla s vlastníky a pronajímateli pozemků domluvena a sepsána smlouva o využívání stávající cesty, která vede přes louky. Dále je nutné odkoupit část pozemku kolem vrtu. Byla pověřena starostka jednáním s vlastníky pozemků.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-5/2015:

Zastupitelé obce schvalují propojení obcí Skopytce a Chabrovice za účelem zajištění pitné vody a zřízení úpravny vody u vrtu ve Skopytcích. Dále pověřují starostku obce oslovením dalších firem ohledně cenové nabídky na projektové práce a po vypsání dotačního titulu na zpracování projektů podáním žádosti na poskytnutí dotací z grantu Jihočeského kraje. Jednáním ohledně zajištění přístupové cesty k vrtu a odkup pozemků v okolí vrtu byla pověřena starostka obce.

 

7)      POV 2015, oprava cesty „K zadu“

Starostka informovala o tom, že navrhovaná změna dotace (viz. zasedání obecního zastupitelstva dne 29.4.2015) nebude možná, neboť nelze měnit dotační titul POV 2015, na který bylo původně zažádáno. Je nutné zůstat u titulu vodovody a kanalizace. Diskutováno bylo několik dalších variant na vyřešení problému. Starostka byla pověřena zjištěním dalších informací ohledně možností čerpání snížené částky dotace a změny v názvu dotace.

 

Závěr a usnesení 4-5/2015:

Zastupitelé obce pověřují starostku obce zjištěním dalších informací o možnostech změn u dotací POV 2015.

 

8)      Schválení záměru - směnná smlouva s Jihočeským krajem

Na základě projednání směnné smlouvy s Jihočeským krajem (viz. zasedání obecního zastupitelstva dne 29.4.2015), byl po dobu 15 dnů vyvěšen záměr obce na směnu. Nebyly podány žádné námitky nebo nabídky. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování o schválení směnné smlouvy.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 5-5/2015:

Zastupitelé obce schvalují směnnou smlouvu s Jihočeským krajem – číslo smlouvy 010/014/203/03/00.

 

9)      Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

Zvýšení ceny za zřízení věcného břemene od firmy E-on, které bylo projednáno na minulé schůzi (viz. zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 29.4.2015), nebude možné, neboť existuje platná smlouva o smlouvě budoucí podepsána bývalým starostou, která sjednanou cenu určuje. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování o schválení smlouvy.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 6-5/5015:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E-on, číslo smlouvy TA-014330029554/001.

 

10)  Svazek obcí pod Horou

Starostka informovala o přiznané dotaci pro obce od DSO „Pod horou“ ve výši 45.000 Kč. Dotace bude použita na opravu hasičské schráně ve Skopytcích, dle rozhodnutí zastupitelstva (viz. zápis z jednání zastupitelstva dne 3.12.2014). V rámci vnitřního výběrového řízení veřejných zakázek malého rozsahu byla vybrána firma Petrastav s.r.o.

Dále byl dán k hlasování návrh o mimořádném příspěvku DSO „Pod horou“ ve výši 28.610 Kč.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 7-5/5015:

Zastupitelé obce schvalují poskytnutí mimořádného příspěvku pro DSO „Pod horou“ ve výši 28.610 Kč.

 

11)  Provozní řád – hřiště Skopytce

Na základě četných stížností a návrhů od občanů obcí zastupitelé znovu diskutovali o výši poplatků za užívání víceúčelového hřiště ve Skopytcích. Navrhnuto bylo zavedení paušálu pro rodinu s trvalým pobytem v obci ve výši 500 Kč za sezónu, pro skupinu místních lidí v počtu vyšším než 4 – 1000 Kč za sezónu. Při použití umělého osvětlení je pak doplatek 50 Kč za hodinu. Poplatky pro cizí zájemce o využití hřiště zůstávají stejné (100Kč/hod nebo 150Kč/hod s osvětlením). Pro místní děti je využití hřiště zadarmo. Další podmínky využití hřiště jsou stanoveny v provozním řádu hřiště.

 

Hlasování: pro 6, proti 2, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 8-5/2015:

Zastupitelé obce schvalují nové poplatky za využívání víceúčelového hřiště ve Skopytcích v následující výši:

 

            paušál pro rodinu s trvalým pobytem v obcí                           500 Kč/sezóna

                                               při použití osvětlení                              50 Kč/hod

            paušál pro skupinu místních obyvatel (více než 4 osoby)     1000 Kč/sezóna

                                               při použití osvětlení                               50 Kč/hod

            poplatek pro cizí zájemce o sport                                            100 Kč/hod

při použití osvětlení                             150 Kč/hod

            místní děti a studenti                                                             zdarma

               

 

12)  Diskuse, různé

Starostka informovala o žádosti občanů ze samoty Blažek o zajištění popelnice a její umístění např. u prodejny ve Skopytcích. Bylo navrženo zakoupení spíše většího kontejneru a jeho umístění u prodejny ve Skopytcích. Ještě je nutné vyřešit jeho vyprazdňování s firmou zajišťující odvoz komunálního odpadu.

Dále byli zastupitelé informování o získání dotace na nákup hasičské stříkačky pro SDH Chabrovice ve výši 55.000Kč.

Jihočeský kraj vyhlásil další výzvy, se kterými starostka seznámila zastupitele. Zajímavá by byla oblast výměny tepelných zdrojů veřejných budov. V rámci prostor obecního úřadu v KD Skopytce by se dalo uvažovat o 3 možných výměnách tepelných zdrojů.

Oprava cesty p. Pekaře se Skopytců – p. Pekař opakovaně žádal obecní zastupitelstvo nejprve o odkup příjezdové cesty ke svému rodinnému domu (problém byl řešen na schůzi obecního zastupitelstva dne 18.2.2015) a poté o opravu této cesty, která je travnatá. Starostka byla pověřena tím, aby zjistila, jak si p. Pekař opravu cesty představuje, příp. mu nabídnout materiál s tím, že by si práci provedl sám.

 

Usnesení a závěr 9-5/2015:

Zastupitelé berou na vědomí pořízení kontejneru na komunální odpad pro samotu Blažek a pověření starostky jednáním s p. Pekařem o opravě příjezdové cesty.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 12.6.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875