Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 13.4.2016

Zápis č. 3/2016 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 13. 4. 2016 v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 30. 3. 2016
  4. POV 2016
  5. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

 

2)   Schválení programu

Starostka obce přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

 

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 30. 3. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

 

4) POV 2016

Starostka obce informovala o rozhodnutí Jihočeského kraje o rozdělení dotací POV na rok 2016. Pro sdružení Svazek obcí Pod horou byla schválena celková dotace ve výši 140.000Kč (namísto žádaných 500.000,- Kč), což pro každou z obcí mikroregionu znamená dotaci 10.000,- Kč a pro obec Skopytce byla schválena dotace ve výši 190.000Kč - Oprava cesty K zadu – usnesení č. 4-10/2015 (zažádáno bylo o 240.000,- Kč).

V rámci Svazku obcí pod Horou byl navržen nákup sekačky pro obec Skopytce a sklopného vozíku za auto, který bude používán na převážení zahradního traktoru a na odvoz posekané trávy.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-3/2016:

Zastupitelé schvalují v rámci čerpání dotace POV 2016 ze sdružení Svazek obcí pod Horou nákup sekačky a sklopného vozíku.

 

 

5) Diskuze, různé

Po jednání s hospodářem lesa p. Hánou starostka informovala zastupitele o havarijním stavu lesních cest v obecním lese Doubrava. P. Hána navrhl jako jednu z možností pokusit se získat dotace (až 80%) na opravu lesních cest z Programu rozvoje venkova vyhlášeným Mze, jehož druhé kolo bude na podzim 2016. Zastupitelé zatím nenavrhují zažádání o dotaci. Před dalším jednáním na toto téma navrhují zjistit náklady, které by předcházeli podání žádosti o dotaci, především vypracování projektu a geometrické zaměření cesty, v případě, že by se opravovala pouze příčná (hlavní) cesta Doubravou.

 

Na výzvu obce k prodeji traktorového bagru Warinsky se přihlásil 1 uchazeč – p. Jirek a nabídl cenu 15.000Kč. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování o prodeji traktorového bagru Warinsky s příslušenstvím panu Jirekovi.

 

Hlasování: pro 6, proti 2, zdrželi se 1

 

Závěr a usnesení 2-3/2016:

Zastupitelé obce schvalují prodej traktorového bagru Warinsky s příslušenstvím panu Jirekovi za cenu 15.000 Kč.

 

Starostka obce vyzvala zastupitele k hlasování o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Luxou za stejných podmínek.

 

Hlasování: pro 6, proti 2, zdrželi se 1

 

Závěr a usnesení 3-3/2016:

Zastupitelé obce schvalují prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Luxou za stejných podmínek jako v minulém roce.

 

Bylo potvrzeno přistavení velkoobjemových kontejnerů v obcích od 15. do 17. 4. 2016 a byl požádán sbor SDH Skopytce o vyklizení garáží v budově KD Skopytce.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 21. 4. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875