Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 13.7.2016

Zápis č. 6/2016 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 13. 7. 2016 v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 18. 5. 2016

4. Rozpočtová opatření

5. Územní plán obce – výběr projektanta akce

6. Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba Kočín – Mírovka

7. Smlouva o převzetí a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

8. Diskuse, různé

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

2) Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

3) Kontrola usnesení ze dne 18. 5. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

4) Rozpočtová opatření

Starostka informovala zastupitele o rozpočtových opatřeních č. 4 a č. 5.

5) Územní plán obce – výběr projektanta akce

Místostarostka obce seznámila zastupitele s 3 nabídkami na zpracování Územního plánu obce Skopytce. Byla vybrána nabídka s nejnižší cenou od Ing. Simony Ťoupalíkové za cenu 139.630,- Kč.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 1-6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zpracovatele Územního plánu obce Skopytce Ing. Simonu Ťoupalíkovou. Nabízená cena za zpracování plánu je 139.630,- Kč.

6) Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba Kočín-Mírovka

Starostka obce informovala o návrhu smlouvy s firmou Gefos inženýring s.r.o. zastupující firmu ČEPS a.s., která navrhuje zřízení věcných břemen na pozemcích obce Skopytce z důvodu výstavby nového vedení Kočín-Mírovka. Přechod vedení se dotkne k.ú. Chabrovice i k.ú. Skopytce. V návrhu smlouvy byla navržena cena 15,- Kč za m2. Zastupitelé s navrženou cenou nesouhlasí a žádají zvýšení ceny na 100Kč za m2. Vyřízením je pověřena starostka obce.

Hlasování: pro 0, proti 9, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 2-6/2016:

Zastupitelstvo obce neschvaluje návrhy smluv o zřízení věcných břemen mezi společností

Hlasování: pro 0, proti 9, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 2-6/2016:

Zastupitelstvo obce neschvaluje návrhy smluv o zřízení věcných břemen mezi společností ČEPS a.s. a obcí Skopytce č. A.0348-00411 a A.0348-00634. z důvodu nízké nabídnuté ceny za 1 m2.

7) Smlouva o převzetí a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Starostka obce seznámila zastupitele se Smlouvou o převzetí a zpracování biologicky rozložitelného odpadu mezi obcí Skopytce a p. Václavem Skořepou. Na úředních deskách obce bude vyvěšena provozní doba příjmu tohoto odpadu. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 3-6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o převzetí a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

8) Diskuze, různé

POV 2016 – starostka obce informovala o tom, že byla podepsána smlouva s Jihočeským krajem na tuto dotaci na rekonstrukci obecní cesty „K Zadu“. Zároveň informovala o tom, že došlo k zaměření cesty K Zadu a nyní se zpracovává projekt. Poté bude zpracována výzva na zhotovitele cesty.

Smlouva E.ON – starostka obce předložila ke schválení smlouvu o připojení č. 12153989 s firmou E.ON Distribuce, a.s., která řeší navýšení jističe ve vodojemu ve Skopytcích z 3x16 A na 3x25 A, jak bylo požadováno v projektu k nové úpravně vody. Cena za navýšení jističe je 4 500 Kč.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 4-6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení č. 12153989 s firmou E.ON Distribuce, a.s..

Dodatek č. 4 ke smlouvě o pronájmu obecních pozemků s firmou Jasanka, s.r.o. – starostka obce seznámila zastupitele s dodatkem č. 4 zaslaným firmou Jasanka, s.r.o., ve kterém je navrženo zvýšení ceny nájemného pozemků od 1.1.2016 na 2.500,- Kč/ha.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 5-6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o pronájmu obecních pozemků s firmou Jasanka, s.r.o. s navýšením nájemného od 1.1.2016 na 2.500,- Kč/ha.

KD Skopytce – starostka informovala o tom, že bylo oficiálně přiděleno č.p. pro budovu KD Skopytce, ještě bude zajištěn vklad budovy do Katastru nemovitostí.

Setkání občanů – byl navržen termín konání akce na 3.9.2016 v Chabrovicích.

Ověřovatelé zápisu:                                                          Starostka obce

Petr Kopecký                                                                    Jana Křemenová

Jana Píchová

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 22. 7. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875