Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 18.2.2015

Zápis

z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 18. 2. 2015

v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Program: 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze dne 28.1.2015
 4. Plán zimní údržby
 5. Prodej obecních pozemků u rodinných domů
 6. Diskuse, různé

 

AD 1) Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

AD2) Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

 

AD3) Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva. Přidání dvou světel veřejného osvětlení do Chabrovic bude nejspíš zadáno firmě Petrastav. Ještě  budou probíhat jednání s jejich elektrikářem. Byly zahájeny kroky k provedení legalizace vrtu ve Skopytcích. V inventárním seznamu majetku obce byly zařazeny a změněny položky dle požadavků. Kontejner na textil bude přistaven do Skopytců. Plat starostky byl zvýšen od 1.2.2015.

 

AD4) Zastupitelé byly seznámeni s novým plánem zimní údržby na roky 2015-2020, plán byl schválen všemi zastupiteli.

 

AD5) Na základě žádostí některých občanů obce ohledně zájmu o koupi příjezdových cest ke svým rodinným domům, zastupitelé obce jednohlasně přijali toto stanovisko: obecní pozemky (volné příjezdové cesty apod.) obec prodávat nebude, zvláště ne v případech jejich zasíťování, prodej obecních pozemků je možný pouze v případě zaplocených zahrad apod., kdy tento stav je dán především historicky. V tomto případě si žadatel na své vlastní náklady provede geometrické zaměření a další úkony s tímto související.

 

AD6)   Starostka obce připraví kupní smlouvu na prodej pozemku p. Skořepovi dle záměru zveřejněného 30.12.2014. Starostka obce navrhla převést z běžného bankovního účtu obce částku 1,5 mil Kč na spořící účet, tento návrh byl všemi schválen. Dále byly zastupitelé informování o žádosti na grantový program Jihočeského kraje – Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Zastupitelé schválili v žádosti uvést 60% nárok na dotaci od kraje. Starostka informovala o novém zákoně o odpadech a povinnosti obce o nakládání s bioodpady, které je nutno řešit od 1.4.2015. Je nutné zpracovat obecní vyhlášku o odpadech. Oslava MDŽ se bude konat 7.3.2015 v KD Skopytce za organizační pomoci hasičů obcí Skopytce a Chabrovice. Dále byla projednávána faktura za elektrickou energii ze zdroje vody Kamence, která byla téměř na dvojnásobnou částku než v minulých letech. P. Fiala informoval o přerušení ovládacího kabelu, který vede z vodojemu a vlivem kterého zřejmě došlo k vysokému nárůstu spotřeby elektrické energie. Bude nutné najít přerušený kabel a opravit ho. P. Míka a p. Skořepa st. požadují vyřešení situace ohledně traktorového bagru. Žádají jeho zprovoznění a přistavení do Chabrovic za účelem posouzení jeho technického stavu.

 

Další schůze zastupitelstva bude 1.4.2015 v 18,30h.

 

Usnesení a závěr:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • plán zimní údržby pro roky 2015-2020
 • neprodávat volné obecní pozemky (zvláště příjezdové cesty k rodinným domům), výjimku tvoří zaplocené části zahrad apod.
 • převod částky 1,5 mil Kč z běžného na spořící účet obce
 • smlouvu o prodeji pozemku p. Skořepovi ml.
 • kontrolu přerušeného kabelu vedoucího ke zdroji vody v Kamencích
 • jednání s Petrastavem ohledně přidání světel
 • požadavek 60% dotace z prostředků Jihočeského kraje z grantového programu
 • pořádání oslavy MDŽ v KD Skopytce dne 7.3.2015

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 27.2.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875