Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 18.5.2016

Zápis č. 5/2016 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 18. 5. 2016 v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Omluven: Kopecký P.

 

Host: Ing. Čtvrtečka

 

 

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 13. 4. 2016

4. Úpravna vody – rozpočet akce – Ing. Čtvrtečka, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

5. POV 2016 – Oprava cesty „K Zadu“ – stanovení výběrové komise

6. Rozpočtová opatření

7. Územní plán obce – výběr projektanta akce

8. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Starostka obce přednesla program a doplnila k jednání další bod – Schválení smlouvy s E-on. Program byl jednoznačně schválen.

 

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 13. 4. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

 

4) Úpravna vody–rozpočet akce–Ing. Čtvrtečka, Vodní zdroje Ekomonitor spol.s r.o.

Pozvaný host Ing. Čtvrtečka představil zastupitelům vypracovaný projekt na Úpravnu vody a propojení obcí vodovodem včetně navrhnutého rozpočtu akce. Z diskuze vyplynul požadavek na doplnění elektronického hlídání hladin vody ve vodojemech v obou obcích, které zabezpečí, aby hladina vody hlavně ve vodojemu ve Skopytcích neklesala pod stanovenou hladinu. Ing. Čtvrtečka slíbil, že tento požadavek bude do projektu zapracován.

Starostka obce dále informovala o tom, že stavební povolení na celou akci bude vydáno Městským úřadem Tábor zhruba během týdne. Ohledně výběru firmy pro realizaci akce a vypracování žádosti o dotaci starostka obce navrhla zveřejnit výzvu na výběr firmy, která zajistí obě akce dohromady. O návrhu se hlasovalo.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-5/2016:

Zastupitelé schvalují vypsání a zveřejnění výzvy, jejímž předmětem bude zpracování kompletní žádosti o dotaci – příprava projektu pro financování z programu MZE – vodohospodářská infrastruktura 3. výzva, včetně realizace otevřeného výběrového řízení.

 

 

5) POV 2016 – Oprava cesty „K Zadu“ – stanovení výběrové komise

Starostka seznámila ostatní s nutným postupem ohledně opravy výše uvedené komunikace – bude oslovena geodetická firma, která zajistí vytyčení hranic cesty, seznámení dotčených vlastníků s hranicí v terénu a vyhotovení vytyčovací dokumentace. Další firma zpracuje projekt opravy cesty, který bude předložen stavebním firmám k navržení vhodných povrchů a k nabídnutí ceny za opravu cesty.

 

 

6) Rozpočtová opatření

Starostka informovala zastupitele o rozpočtových opatřeních č. 1, č. 2 a č. 3.

 

 

7) Územní plán obce – výběr projektanta akce

Tento bod byl přesunut na příští jednání zastupitelstva z důvodu nedodání všech nabídek od projektantů.

 

 

8) Smlouva s firmou E-on – přidaný bod do programu

Starostka informovala zastupitele o návrhu nové smlouvy s firmou E-on ohledně dodávek elektrické energie, ve kterém došlo k snížení cen ze strany dodavatele. Vyzvala k hlasování.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1

 

Závěr a usnesení 2-5/2016:

Zastupitelé obce schvalují navrženou smlouvu s firmou E-on na dodávku elektrické energie pro obec Skopytce.

 

 

9) Diskuse, různé

Dotaz p. Skořepy na měření spotřeby vody v bytovém domě Krátošice, který je napojen z vodovodu Skopytce. Dotaz byl zodpovězen. Dále navrhl zvýšit cenu vody pro tento bytový dům – tato možnost musí být ověřena.

P. Skořepa – umístění bezpečnostních zrcadel v obci Skopytce – starostka informovala o tom, že tento požadavek je v jednání u Policie ČR.

Oprava lesních cest v Doubravě – zatím odloženo, v roce 2016 se oprava konat nebude a tudíž neproběhne ani žádost o dotaci.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Bohuslav Bican                                                                                 Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 27. 5. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875