Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 2.12.2015

Zápis č. 10/2015 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 2. 12. 2015 v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Omluven: Bican B.

 

PROGRAM:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Kontrola usnesení ze dne 4.11.2015
  4. Rozpočtová opatření
  5. Návrh smlouvy se Správou a Údržbou silnic JK
  6. Změna územního plánu obce
  7.  POV 2016
  8. Návrh rozpočtu 2016
  9. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová. – všichni byli schváleni.

 

2)      Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen přítomnými zastupiteli.

 

3)      Kontrola usnesení ze dne 4.11.2015

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva, případně některé body budou znovu diskutovány.

 

4)      Rozpočtová opatření

Zastupitelé obce byli informování o drobných rozpočtových opatřeních č. 8, která byla schválena starostkou obce.

 

Závěr a usnesení 1-10/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8.

 

5)      Návrh smlouvy se Správou a Údržbou silnic JK

Starostka obce seznámila zastupitele s návrhy smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě p.č. 873/11 k.ú. Skopytce a p.č. 1398/1 k.ú. Chabrovice se Správou a Údržbou silnic JK. Jedná se o protlaky pod silnicí, které budou dělány v rámci propojení obcí vodovodem.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-10/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhy smluv o smlouvě budoucích se Správou a Údržbou silnic JK o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

 

6)      Změna územního plán obce

Starostka a místostarostka znovu informovaly zastupitele o nutnosti pořízení změny územního plánu obce, která uvede do souladu územní plán obce se zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, na což je možné podle stavebního zákona požádat o dotaci Jihočeský kraj.

Na veřejných deskách obce byla vyvěšena výzva pro občany o připravované změně územního plánu a formulář na návrh na pořízení změny územního plánu obce.

Zastupitelé požadují plné zaplacení nákladů na pořízení územního plánu včetně zaplacení újmy, která vznikne vybudováním vysokonapěťového vedení Kočín-Mírovka. Pokud to bude možné, bude na schůzi zastupitelstva obce přizván zástupce firmy Čeps a.s. jakožto investora akce.

 

Hlasování: pro 2, proti 6, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-10/2015:

Zastupitelé obce neschvalují pořízení změny Územního plánu obce Skopytce.

 

7)      POV 2016

Starostka obce informovala zastupitele o dotacích z Programu rozvoje venkova na rok 2016. Sdružení obcí „Pod horou“ bude pro rok 2016 žádat společně na akci nazvanou „Zařízení a vybavení na údržbu veřejného prostranství mikroregionu“. Tato dotace bude použita např. na nákup sekaček, křovinořezů, traktůrků, sněžných fréz.

Na dotaci POV 2016 v rámci obce se zastupitelé shodli na opravě cesty „K zadu“ v k.ú. Chabrovice.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 4-10/2015:

Zastupitelé obce schvalují dotaci POV 2016 na opravu obecní cesty „K zadu“ a téma akce mikroregionu „Zařízení a vybavení na údržbu veřejného prostranství mikroregionu“.

 

8)      Návrh rozpočtu 2016

Starostka obce předložila zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2016 a dala hlasovat o schválení tohoto návrhu.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 5-10/2015:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu na rok 2016 a jeho vyvěšení na veřejných deskách obce.

 

9)      Diskuse, různé

Výběrové řízení na místo lesníka a hospodáře – starostka informovala o tom, že zrušila výběrové řízení na tuto funkci, protože dosavadní hospodář p. Hána starostku informoval, že by zároveň s funkcí hospodáře mohl zastávat i funkci lesníka v obecních lesích obce Skopytce a to zdarma, v rámci jeho odměn z MěÚ Tábor. Zastupitelé obce by zajímal plán těžby a výsadby v obecních lesích, proto bude p. Hána na příští schůzi zastupitelstva přizván.

Kontrola na vodohospodářské stavby – starostka informovala o kontrole z MěÚ Tábor ohledně vodohospodářských staveb obce. Při kontrole bylo zjištěno, že chybí kolaudace vodovodních řádů v obou obcích. Bude doplněno společně s kolaudací vrtu a propojení obou obcí novým vodovodním řádem.

Dotace Jihočeského kraje 2016 – starostka informativně zastupitele seznámila s názvy dotací, které vypsal Jihočeský kraj pro rok 2016. Zároveň informovala, že dotace jsou dostupné i pro fyzické osoby (jednotlivé občany).

Během zimního období budou provedeny opravy sekaček a traktoru na sečení trávy.

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 11.12.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875