Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 26.8.2015

Zápis č. 7/2015 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 26. 8. 2015 v 19.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Píchová J., Skořepa V. st.

Omluven: Skořepa V. ml.

 

PROGRAM:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Kontrola usnesení ze dne 1.7.2015
  4.  Rozpočtové změny
  5.  Aktuální stav propojení vodovodů
  6. Územní plán obce Skopytce – vedení Kočín-Mírovka
  7.  Schválení směrnice Výběrová řízení
  8.  Setkání občanů
  9. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli schváleni.

 

2)      Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen přítomnými 8 zastupiteli.

 

3)      Kontrola usnesení ze dne 1.7.2015

Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulých schůzí zastupitelstva – proběhlo úspěšné výběrové řízení, dále byl zakoupen plastový kontejner, který bude sloužit pro komunální odpad pro samotu Blažek. Kontejner je umístěn u budovy prodejny ve Skopytcích.

 

4)      Rozpočtové změny

Zastupitelé obce byli informování o rozpočtových opatřeních č. 4 a 5, která byla schválena starostkou.

 

Závěr a usnesení 1-7/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 a 5.

 

5)      Aktuální stav propojení vodovodů

Starostka obce informovala o tom, že vítězná projekční firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. zahájila geodetické práce v terénu a zároveň podala žádost o Územní povolení. Propojovací potrubí bude protaženo až k vodojemu v Chabrovicích a tam udělán prostup pod silnicí. S p. M. Pokorným byl vyjednán odkup části jeho pozemku, na které povede potrubí. Cena za zřízení věcného břemene na dotčených pozemcích byla navržena na 20 Kč/bm. Zastupitelé byly vyzváni k hlasování.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-7/2015:

Zastupitelé obce schvalují cenu za zřízení věcného břemene na pozemcích, kde bude položeno vodovodní potrubí ve výši 20 Kč /bm.

6)      Územní plán obce Skopytce – vedení Kočín-Mírovka

Místostarostka informovala o tom, že došlo k drobné změně ve vedení trasy VN Kočín – Mírovka a to v k.ú. Chabrovice. Tuto změnu iniciovala firma Čeps, a.s., která zároveň nabízí finanční podporu na vytvoření nového územního plánu obce. Bohužel schůzka se zástupcem Čepsu, který by podal o celé situaci podrobnější řešení, do dne konání schůze zastupitelstva, neproběhla. Zastupitelé se shodli na tom, že bude vyvěšena výzva pro občany, týkající se podání návrhů na případné změny v Územním plánu obce Skopytce.

 

Závěr a usnesení 3-7/2015:

Zastupitelé obce pověřují místostarostku obce vyvěšením výzvy pro občany ve věci změny Územního plánu obce Skopytce a zjištěním dalších informací o možnostech financování nového projektu Územního plánu.

 

7)      Schválení směrnice Výběrová řízení

Starostka obce informovala zastupitele o nové směrnice určující postup při Výběrových řízení. Zastupitelé byli vyzváni ke schválení směrnice. Směrnice bude vyvěšena na úředních deskách obce.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 4-7/2015:

Zastupitelé obce schvalují směrnici Výběrová řízení.

 

8)      Setkání občanů

Starostka obce informovala o termínu setkání občanů, který je 5.9.2015 od 16 h za kulturním domem ve Skopytcích, v případě nepříznivého počasí se akce bude konat v sále KD Skopytce. Organizačně akci zajišťuje SDH Skopytce. Zastupitelé byli vyzváni k aktivní účasti na této akci.

 

9)      Diskuse, různé

Starostka obce informovala o konání auditu obce, který proběhne 15.10.2015.

Dále informovala o tom, že byla napsaná žádost na zastupitelstvo Jihočeského kraje ohledně změny POV 2015 (původně Zřízení úpravny vody obcí Skopytce a Chabrovice, nově Příprava vrtu k realizaci zřízení úpravny vody obcí Skopytce a Chabrovice).

Insolvenční správce informoval o tom, že v nejbližší době začne vyplácení pohledávek ZD Košice a brzy poté by budova bývalé školy v Chabrovicích přešla do likvidačního řízení.

P. Skořepa vznesl dotaz ohledně traktorového bagru Warinsky, protože záležitost stále není vyřešena, neboť stroj se nachází ve stejném stavu na soukromém pozemku. Zastupitelé zvažovali možnost jeho prodeje.

 

Příští schůze zastupitelstva obce proběhne 30.9.2015.

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 4.9.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875