Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2016

Zápis č. 1/2016 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 27. 1. 2016 v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Omluven: Píchová J.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 30. 12. 2015

4. Územní plán obce – p. Kolář

5. Lesní hospodářství obce – p. Hána

6. Územní rozhodnutí – úpravna vody

7. Diskuse, různé

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

2) Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

3) Kontrola usnesení ze dne 30. 12. 2015

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

4) Územní plán obce – p. Kolář

Na jednání zastupitelstva obce byl pozván pan Kolář z firmy Čeps a.s., který zastupitele seznámil jednak s firmou Čeps a.s. a dále se záměrem a významem stavby V406/V407 KOČÍN – MÍROVKA, NOVÉ VEDENÍ 400 kV (dále jen Kočín-Mírovka).

Vysvětlil význam sesouladění územního plánu obce se zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje a zaručil se, že se firma Čeps a.s. bude finančně podílet na pořízení změny územního plánu obce v bodu týkajícího se stavby Kočín-Mírovka. Po odchodu pana Koláře vyzvala starostka obce k hlasování o pořízení změny územního plánu obce Skopytce.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 1-1/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního plánu obce Skopytce. Zastupitelstvo schvaluje místostarostku obce Ing. Hanu Koželuhovou jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování během pořizování změny.

5) Lesní hospodářství obce – p. Hána

Další pozvaný pan Hána se zastupitelům představil coby nový hospodář a lesník pro lesní plochy obce Skopytce. Seznámil zastupitele se svou představou hospodaření v obecních lesích. Po věcné diskuzi bylo odhlasováno zasázení vykácených pasek na jaře 2016 v lese „Doubrava“ s brigádnickou pomocí SDH Chabrovice a podzimní těžba přestárlých borovic také v lese „Doubrava“.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 2-1/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje plán hospodaření v lesích vlastněných obcí Skopytce.

6) Územní rozhodnutí – úpravna vody

Starostka obce informovala zastupitele o stavu příprav akce úpravna vody. Bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu a po uplynutí zákonné lhůty 30 dnů pro nabytí právní moci bude následovat podání žádosti o stavební povolení. O dotaci na vodovody a kanalizace vyhlašované Jihočeským krajem letos nebylo zažádáno, a to hlavně z důvodu dlouhé lhůty vydání stavebního povolení a s tím spojené podmínky dotace o dokončení stavebních prací (kolaudace) ještě v roce 2016. Bude se tedy čekat na vyhlášení dotací ministerstev zemědělství či životního prostředí.

Starostka také seznámila zastupitele se záměrem podpisu směnné smlouvy s p. Martinem Pokorným, která řeší směnu části pozemku č.p. 253 v k.ú. Krátošice, který je nutný k propojení obou obcí vodovodem za část pozemku p.č. 52/13 v k.ú. Chabrovice o výměře 935 m2. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 3-1/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu s p. Martinem Pokorným.

7) Diskuse, různé

Byla navržena roční odměna pro Václavu Příplatovou za psaní kroniky obou obcí ve výši 1000,- Kč.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 4-1/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje roční odměnu za psaní kroniky pro Václavu Příplatovou ve výši 1000 Kč.

Starostka informovala o ohlášené kontrole z Jihočeského kraje (přezkoumání hospodaření obce), která proběhne 17. 2. 2016. Současně stanovila termíny pro provedení inventury obce.

Starostka informovala o vyhlášení dalších dotací od Jihočeského kraje. Zvláště na dotaci – Podpora zřízení bezpečnostních prvků na komunikacích – kterou by bylo možné využít na umístění silničních zrcadel v obci Skopytce, o jejichž potřebě bylo již na minulých schůzích zmíněno a na opravu kanalizačních vpustí v obci Skopytce i Chabrovice.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat 2. 3. 2016 od 18 h.

Ověřovatelé zápisu:                                                              Starostka obce

Petr Kopecký                                                                        Jana Křemenová

Václav Skořepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 5. 2. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875