Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 28.1.2015

Zápis

z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 28. 1. 2015

v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J. (příchod v 19.00h), Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Omluven: Míka V.

 

Program: 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Finanční a kontrolní zprávy
 4. MAS Lužnice
 5. Veřejné osvětlení
 6. Vodohospodářská infrastruktura - dotace
 7. Výsledky inventury
 8. Diskuse, různé

 

AD 1) Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

AD2) Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

 

AD3) Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledky kontroly finanční a kontrolní komise a bere tyto zprávy na vědomí.

 

AD4) Starostka obce seznámila zastupitele s podmínkami členství v MAS Lužnice a s možnostmi čerpání dotací.

 

AD5) Výměna stávajícího osvětlení za LED osvětlení nebylo navrženo vzhledem k výměně sodíkových výbojek před dvěma lety. Bylo rozhodnuto s výměnou na LED osvětlení minimálně rok počkat a poté realizovat v rámci dotace. Pouze bylo schváleno přidání dvou světel v obci Chabrovice.

 

AD6)   Starostka obce nejprve informovala o výsledcích rozborů vody z vrtu ve Skopytcích a možnosti úpravy vody z tohoto zdroje odstraněním železa. Vrt bude nutné nejprve legalizovat. Dále bude provedena zkouška vydatnosti také u vrtu v Chabrovicích, aby se zjistilo, zda by postačoval pro zajištění vody pro obec Chabrovice. Pokud ano, odstranění železa by bylo provedeno i zde. Členové zastupitelstva se shodli na tom, že v roce 2015 budou připraveny veškeré podklady (legalizace vrtu, územní rozhodnutí, projektová dokumentace) pro žádost o dotaci z grantů Jihočeského kraje, o kterou bude požádáno na začátku roku 2016. Starostka obce bude zastupitelstvo průběžně informovat o stavu těchto přípravných prací.

 

AD7) Členové zastupitelstva byli seznámeni s výsledky inventury, která proběhla 17.1.2015. U účtu 021 – stavby byly nalezeny chybné názvy u některých položek. Bylo navrženo změnit nebo upravit tyto názvy: chodníky (pův. název chodníky Chabrovice), obecní komunikace Chabrovice (pův. název komunikace Chabrovice), obecní komunikace Skopytce (pův. název veřejné cesty Skopytce), dešťová kanalizace Skopytce (pův. název kanalizace Skopytce), dešťová kanalizace Chabrovice (pův. název kanalizace Chabrovice). V seznamu chybí vodojem a filtrační stanice Skopytce. Obecní zastupitelstvo navrhlo jeho zařazení do majetku v částce 50.000Kč, bylo schváleno všemi hlasy pro.

 

AD8) Starostka informovala o žádosti Jaroslava Míky z Chabrovic o povolení pokácení stromu. Žádosti bude vyhověno s tím, že bude vysazen nový strom.

Bylo odsouhlaseno (všemi hlasy pro), že do obce Skopytce bude umístěn kontejner na textil a podepsána smlouva s firmou TextilEco, která bude kontejner provozovat zdarma.

Diskutován byl pronájem kulturního domu ve Skopytcích, o který má zájem p. Luxa ze Skopytců. Odsouhlasena byla měsíční záloha na elektriku ve výši 500 Kč, která bude p. Luxovi nabídnuta a bude pro něho připravena nájemní smlouva včetně přílohy se soupisem majetku.

Jana Křemenová navrhla zvýšení platu starosty obce. Při hlasování bylo 5 hlasů pro (Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J.), proti byli 3 zastupitelé (Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.). Plat bude zvýšen od 1.2.2015 (viz příloha k zápisu).

 

Další schůze zastupitelstva se bude konat 18.2.2015 od 18,30h.

 

 

Usnesení a závěr:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • přidání dvou světel veřejného osvětlení v obci Chabrovice
 • zahájení prací ohledně vyřešení vodohospodářské infrastruktury obce – pověřena starostka obce
 • zařazení vodojemu a filtrační stanice Skopytce do soupisu majetku obce
 • změnu názvů některých položek v inventárním seznamu
 • umístění kontejneru na textil
 • zvýšení platu starosty obce (viz příloha)

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Václav Skořepa ml.

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 7.2.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875