Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 28.12.2016

Zápis č. 10/2016 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 28. 12. 2016 v 17.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Nepřítomni: Píchová J.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 30. 11. 2016

4. Rozpočtové opatření

5. Schválení rozpočtu 2017

6. Stanovení inventurní komise

7. Obecně závazná vyhláška – rušení nočního klidu

8. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru

9. Dohody o provedení práce pro rok 2017

10. Diskuse, různé

Přidané body do programu:

11. Schválení komise pro otevírání obálek (VŘ „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“)

12. Schválení hodnotící komise (VŘ „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“)

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

2) Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program a navrhla do programu přidat 2 body. Nový program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 30. 11. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

4) Rozpočtové opatření

Starostka informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 10.

5) Schválení rozpočtu 2017

Starostka obce informovala, že k návrhu rozpočtu na rok 2017, který byl vyvěšen na úředních deskách obce nebyly vzneseny žádné námitky. Vyzvala zastupitele k hlasování o schválení rozpočtu obce na rok 2017.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 1-10/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2017 bez výhrad.

6) Stanovení inventurní komise

Do inventurní komise byli navrženi: předseda – B. Bican, členové - V. Skořepa st., P. Kopecký, p. D. Pistulková – účetní obce. Termín do 31. 1. 2017.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 2-10/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje inventurní komisi ve složení – předseda B. Bican, členové – V. Skořepa st., P. Kopecký, p. D. Pistulková (účetní obce)

7) Obecně závazná vyhláška – rušení nočního klidu

Starostka obce předložila zastupitelům návrh obecní vyhlášky o nočním klidu a dala hlasovat o jejím schválení.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 3-10/2016:

Zastupitelé obce schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu.

8) Dodatek ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru

Starostka obce předložila zastupitelům dodatek ke smlouvě č. 3 o zabezpečení separovaného sběru v obci Skopytce.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 4-10/2016:

Zastupitelé obce schvalují dodatek ke smlouvě č. 3 o zabezpečení separovaného sběru v obci Skopytce mezi firmou Rumpold s.r.o. a obcí Skopytce.

9) Dohody o provedení práce pro rok 2017

Starostka obce seznámila zastupitele prodloužení pracovních smluv pro rok 2017. Bylo navrženo jednorázově odměnit V. Příplatovou za psaní kroniky obou obcí.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 5-10/2016:

Zastupitelé schvalují jednorázovou odměnu pro p. V. Příplatovou za psaní kronik obcí ve výši 1000Kč.

10) Diskuse, různé

V rámci diskuze byl dán návrh na prořezávku listnatých stromů na návsích v obou obcích.

11) Schválení komise pro otevírání obálek (VŘ „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“)

Do komise pro otevírání obálek pro výběrové řízení byly navrženy Hana Koželuhová, Marie Rubišarová Medová (firma Authoria s.r.o.) a Zuzana Čermáková (firma Authoria s.r.o.).

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 6-10/2016:

Zastupitelé schvalují komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ ve složení: Hana Koželuhová, Marie Rubišarová Medová(firma Authoria s.r.o.) a Zuzana Čermáková(firma Authoria s.r.o.).

12) Schválení hodnotící komise (VŘ „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“)

Do hodnotící komise pro výběrové řízení byli navrženi Jana Křemenová, Hana Koželuhová a Petr Kopecký.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 7-10/2016:

Zastupitelé schvalují hodnotící komisi pro výběrové řízení „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ ve složení: Jana Křemenová, Hana Koželuhová a Petr Kopecký.

Ověřovatelé zápisu:                                                           Starostka obce

Petr Kopecký                                                                      Jana Křemenová

Václav Skořepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 6. 1. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875