Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 29.3.2017

Zápis č. 2/2017 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 29. 3. 2017 v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Fiala P.

 

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 1. 2. 2017

4. Odstoupení zastupitele obce

5. Smlouva o dílo „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“

6. POV 2017 – oprava hasičské schráně ve Skopytcích

7. Úklid obce, přistavení velkoobjemového kontejneru, nebezpečný odpad

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E-ON

9. Diskuse, různé

Přidaný bod do programu:

10. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551144048

 

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program a navrhla do programu přidat 1 bod. Nový program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

 

4)   Odstoupení zastupitele obce

Starostka oznámila zastupitelům, že od 1.3.2017 odstupuje na vlastní žádost ze zastupitelstva obce p. Jana Píchová.

 

 

5)   Smlouva o dílo „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“

Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení smlouvu o dílo s vítěznou firmou DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Zastupitelé se shodli na tom, že zatím smlouva nebude podepsána. V současnosti se zlepšili parametry z laboratorních vzorků odebraných vod a z toho důvodu budou prověřeny jiné možnosti zajištění kvality vody v obou obcích.

 

Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželi se 0

 

 

 

Závěr a usnesení 1-2/2017:

Zastupitelstvo obce neschvaluje podepsání smlouvy o dílo na akci „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ s vítěznou firmu DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.

 

 

6)   POV 2017 – oprava hasičské schráně ve Skopytcích

Dotace POV 2017 bude řešit 2. část opravy hasičské schráně ve Skopytcích. Bude přizván projektant, se kterým se sejdou zástupci obce, aby dohodli potřebné opravy.

 

 

7)   Úklid obce, přistavení velkoobjemového kontejneru, nebezpečný odpad

Byl dohodnutý termín přistavení velkoobjemového kontejneru a sběru nebezpečného odpadu, včetně úklidů obou obcí na termín 21.-23.4.2017.

 

 

8)   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON

Starostka znovu předložila ke schválení smlouvu č. 1030034012/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s. (přivedení elektrické energie na pozemek p. Šicha). Smlouva byla na základě připomínek upravena. S novým zněním zastupitelé souhlasili.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu č. 1030034012/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

 

 

9)   Diskuse, různé

Svazek obcí Pod horou

-  informace o zaplacení každoročního poplatku do svazku

- POV 2017 – společným tématem pro využití této dotace bude cykloturistika

            - žádost profesionálních hasičů Tábor o příspěvek na nákup hasičské techniky

 

Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-2/2017:

Zastupitelé obce neschvalují příspěvek pro profesionální hasiče Tábor.

 

Audit z Jihočeského kraje proběhne 23. 5. 2017 na Obecním úřadu ve Skopytcích.

 

Žádost p. Jana Pekaře o zajištění zpevňujícího materiálu na přijezdovou cestu k domu.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 4-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují zajištění nákupu a dopravy zpevňujícího materiálu na příjezdovou cestu k domu p. Jana Pekaře.

 

Odměna pro p. Jiřího Eremiáše jako správce víceúčelového hřiště ve Skopytcích za rok 2016 – návrh odměny 2000Kč

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 5-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují odměnu pro p. Jiřího Eremiáše za rok 2016 ve výši 2000Kč.

 

10) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551144048

Z důvodu ukončení činnosti p. Černoškové v obchodě ve Skopytcích bylo zažádáno o převod elektroměru na Obec Skopytce. Ve smlouvě jsou navrženy výhodnější podmínky sjednané pro Obec Skopytce i na jiných odběrných místech. Smlouva byla předložena ke schválení.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 6-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551144048.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                           Jana Křemenová

 

 

Václav Skořepa ml.

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku:7. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875